Sveriges bruttonationalprodukt visade på en positiv utveckling under juli månad, enligt den preliminära rapporten från BNP-indikatorn. Den indikerar att BNP ökade med 0,5 procent jämfört med föregående månad när man justerat för säsongsvariationer. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

BNP-indikatorn är ett värdefullt verktyg för att få en tidig inblick i Sveriges ekonomiska utveckling. Den sammanställs månadsvis och kvartalsvis och bygger på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de mer omfattande kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Resultaten från BNP-indikatorn betraktas som preliminära och inkluderas inte i den officiella statistiken då de fortfarande är under uppbyggnad.

Tora Hammar, en nationalekonom på Statistiska Centralbyrån, kommenterar den positiva utvecklingen: ”Svensk ekonomi ökade i juli, vilket bland annat berodde på ökad produktion inom näringslivet och ökad hushållskonsumtion.”

Vad är BNP?

Bruttonationalprodukten (BNP) är en ekonomisk indikator som beräknas genom att sammanfatta värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett land under en viss tidsperiod. BNP används för att mäta och beskriva ekonomisk tillväxt och presenteras normalt varje kvartal.