Många faktorer skapar just nu oro och turbulens i den globala och svenska ekonomin. Men vad ser svenskarna som det största hotet mot sin privatekonomi? En färsk Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån visar att ökade räntekostnader och nedgång på börsen är det som oroar mest. Svaren skiljer sig dock åt en hel del geografiskt. Boende i norra och västra Sverige anger att höga drivmedelspriser är det största hotet medan man i Malmö anser att nedgång på börsen är det som skulle slå hårdast mot den egna ekonomin.

Det har varit en skakig ekonomisk vår med räntehöjningar, inflation och ökade priser. Med allt som pågår, vad ser svenskarna själva som de största privatekonomiska orosmolnen under 2022? Fastighetsbyrån har med en ny Sifo-undersökning dykt ner i just detta. Svaren visar att ökade räntekostnader (15%) och nedgång på börsen (15%) är det flest svenskar upplever som de största hoten mot sin privatekonomi. Därefter följer höga/ökade elpriser (13%), höga/ökade drivmedelspriser (13%) eller att man själv eller någon i ens familj blir sjukskriven/långtidssjukskriven (9%). Åtta procent uppger att det inte finns något hot och endast sju procent ser arbetslöshet som det största orosmomentet. Längst ner på listan hamnar sjunkande bostadspriser som endast 1 % ser som mest oroande.

– Vi befinner oss i en osäker tid med höjda räntor, inflation och stigande priser vilket har en direkt påverkan på mångas privatekonomi. Relativt få, jämfört med tidigare undersökningar vi gjort, ser arbetslöshet som det stora hotet medan stigande ränta och börsnedgång är mest påtagligt just nu. Vi kan även se att dessa faktorer påverkar bostadsmarknaden med en tydlig avmattning jämfört med den heta marknad vi haft 2020 och 2021. Dock är det väldigt få som ser sjunkande bostadspriser som det största hotet, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

För boende i Stockholmsområdet anger 23 procent att ökade räntekostnader är det största hotet mot ekonomin, vilket är en bra bit över rikssnittet på 15 procent. För boende i bostadsrätt på riksnivå är motsvarande siffra ännu högre; 25 procent.

Många börshajar bland yngre och Malmöbor?
Bland unga i åldern 18–29 år sticker nedgång på börsen ut – så många som en av fyra uppger att det är det största hotet mot privatekonomin. För boende i Malmöområdet är siffran ännu högre, hela 30 procent svarar att nedgång på börsen är det största hotet. Det är dubbelt så högt som genomsnittet för riket (15%).

Ökade energipriser slår olika över landet
Sverige är uppdelat i fyra elområden, där norr producerar mer el än det förbrukas vilket bidrar till lägre elpriser, till skillnad mot i söder. Det avspeglas tydligt i respondenternas svar. En av fem boende i Sydsverige och Västsverige anger att höga/ökade elpriser är det största hotet (22% respektive 21%). För boende i Norra Sverige är motsvarande siffra endast fem procent. Boende i norra Sverige och Västsverige anger däremot i högst grad att höga/ökade drivmedelspriser är ett hot mot privatekonomin (24% respektive 20%).

Respondenterna fick även svara på frågor om man på allvar övervägt att vidta åtgärder på grund av de ökade elpriserna. 20 procent uppgav att de övervägt att investera i mer effektivt el- eller värmesystem som solceller och bergvärme. Bland boende i Sydsverige svarade hela fyra av tio (42%) att de övervägt detta.

På riksnivå svarade 28 procent att de övervägt att vidta åtgärder för att minska elkonsumtionen i hemmet, till exempel genom att sänka temperaturen inomhus och byta ut gamla vitvaror som drar mycket el. För boende i radhus/kedjehus uppgav hela 44 procent att de övervägt detta, jämfört med endast 21 procent bland boende i hyresrätt.

Det upplever svenskarna som de största hoten mot sin ekonomi under 2022

 1. Ökade räntekostnader (15%)
 2. Nedgång på börsen (15%)
 3. Höga/ökade drivmedelspriser (13%)
 4. Höga/ökade elpriser (13%)
 5. Att jag/någon i min familj blir sjukskriven/långtidsskriven (9%)
 6. Finns inget hot (8%)
 7. Att jag/någon i min familj blir arbetslös (7%)
 8. Min egen konsumtion (7%)
 9. Sjunkande bostadspriser (1%)

Åtgärder svenskarna på allvar övervägt på grund av de ökade elpriserna (flera svar möjliga)

 1. Vidta åtgärder för att sänka elkonsumtionen i hemmet, t.ex. sänka temperaturen inomhus, och/eller byta ut gamla vitvaror som drar mycket el (28%)
 2. Investera i mer effektivt el- eller värmesystem, t.ex. solceller eller bergvärme (20%)
 3. Flytta till mindre boende (3%)
 4. Flytta till lägenhet (2%)