Över genomsnittet i EU

Svenska hushåll visar en anmärkningsvärd konsumtionskapacitet jämfört med resten av Europa. Enligt statistik från 2022 ligger Sveriges faktiska individuella konsumtion per capita hela 10 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna. Detta placerar Sverige bland de högre spenderande nationerna inom unionen. Det visar en rapport från SCB.

Varierande konsumtionsnivåer i Europa

Konsumtionsnivåerna i Europa visar på en bred variation under 2022. I EU, tillsammans med Norge, Island och Schweiz, sträcker sig skillnaderna från 38 procent över till 31 procent under EU-genomsnittet. Luxemburg leder denna statistik med en konsumtion som är 38 procent över genomsnittet, tätt följt av Norge som ligger 27 procent över. Det är viktigt att notera att Norge, Island och Schweiz inte ingår i EU och därmed inte räknas med i genomsnittsberäkningen för de 27 EU-länderna.

Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2022 (EU27=100)

konsumtion
Källa: SCB/Eurostat

Sveriges BNP per capita

Sverige står också starkt när det gäller bruttonationalprodukten (BNP) per capita i köpkraftsstandard (PPS). Landet ligger 19 procent över EU-genomsnittet för 2022. I denna kategori dominerar Luxemburg med en BNP per capita som är hisnande 156 procent över EU-medelvärdet. En del av förklaringen till Luxemburgs exceptionella siffror är den stora andelen arbetspendlare som bidrar till landets BNP men inte är inkluderade i befolkningsstatistiken. På andra sidan av skalan finner vi Bulgarien, som ligger 38 procent under genomsnittet för EU-länderna, vilket illustrerar de ekonomiska skillnaderna inom unionen.