Trots utmaningar som hög inflation och stigande räntor fortsätter den svenska ekonomin att stå relativt stark. Enligt den senaste utgåvan av SCB:s tidskrift “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” ökade BNP under första kvartalet i år och sysselsättningen fortsatte att öka.

En intressant observation är att hushållens konsumtion ökade i april jämfört med föregående månad. Detta kan bland annat tillskrivas ökade inköp inom detaljhandeln, enligt Jenny Lunneborg, nationalekonom på SCB.

Tidskriften “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” sammanfattar den aktuella ekonomiska situationen baserat på tillgänglig statistik. Dessutom uppdateras konjunkturklockan med ny information. Månadens nummer innehåller även en fördjupningsartikel om löner och företagens bärkraft. Här följer en kort sammanfattning av innehållet i den aktuella utgåvan.

Flera indikatorer pekar på recession Under april befann sig nio av de tretton indikatorerna på konjunkturklockan under sin långsiktiga trend, vilket tyder på ett svagt konjunkturläge. Sju av dessa indikatorer befann sig till och med i recession, vilket innebär att de hade en nedåtgående trend.

Nio av tretton indikatorer under sin långsiktiga trend i april 2023

Diagram

Teckenförklaring

Företagens vinster ökade mer än lönerna under 2022 Under förra året ökade företagens vinster mer än lönerna. Detta förstärker en trend som har pågått sedan slutet av 1970-talet, där lönernas andel av förädlingsvärdet har minskat medan företagsvinsternas andel har ökat. Det är dock viktigt att notera att de nominella lönerna har ökat i samma takt som företagens bärkraft under perioden 1951–2022. Bärkraften åsyftar arbetsgivarnas förmåga att tillåta löneökningar utan att äventyra sin konkurrenskraft.

Löner som andel i procent av förädlingsvärdet, hela ekonomin. Årsdata, löpande priser

Diagram: Löneandel i ekonomin

Källa: Nationalräkenskaper (SCB) och Historiska nationalräkenskaper för åren 1950–1980 (historia.se)

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att trots vissa ekonomiska utmaningar uppvisar den svenska ekonomin motståndskraft. BNP-ökningen och den fortsatta sysselsättningsökningen ger hopp om en stabil ekonomisk framtid. Det är dock viktigt att fortsätta övervaka utvecklingen och vidta åtgärder för att hantera de indikatorer som pekar på recession samt för att säkerställa att löneutvecklingen följer företagens bärkraft på lång sikt.