SBB kommunicerade på måndagen den senarelagda rapporten för det tredje kvartalet. Marknaden imponerades inte och direkt i börsöppningen sjunker aktien med närmare 3 procent.

Krympande siffror i de flesta parametrar

För perioden januari till september 2023, i kvarvarande verksamhet, rapporterar bolaget en minskning i hyresintäkterna från 4 056 miljoner kronor till 3 512 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Driftsöverskottet minskade också från 2 831 miljoner kronor till 2 496 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet, exkluderande valutakursdifferenser, sjönk betydligt från 2 261 miljoner kronor till 1 272 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändringar i rörelsekapitalet, minskade från 1 791 miljoner kronor till 806 miljoner kronor.

17 MSEK i förlust

Resultatet före skatt visade en betydande förlust på -17 357 miljoner kronor, en kraftig försämring jämfört med -2 800 miljoner kronor föregående år. Denna förlust inkluderar negativa värdeförändringar på fastigheter på -10 493 miljoner kronor och negativa resultat från joint ventures och intresseföretag på -4 362 miljoner kronor. Finansiella poster bidrog också negativt med -2 085 miljoner kronor. Periodens resultat efter skatt var -15 536 miljoner kronor, jämfört med -2 963 miljoner kronor året innan, vilket motsvarar ett resultat per aktie på -11,47 kronor före utspädning.

När man inkluderar avvecklande verksamhet, steg periodens totala förlust till -18 559 miljoner kronor, med ett resultat per aktie på -13,55 kronor före utspädning. Fastighetsportföljens värde minskade till 118,3 miljarder kronor från 154,5 miljarder kronor. Det långsiktiga substansvärdet (EPRA NRV) minskade drastiskt från 58 269 miljoner kronor till 21 452 miljoner kronor, motsvarande 14,75 kronor per aktie före utspädning.

Ett svagt tredje kvartal

För tredje kvartalet 2023, i kvarvarande verksamhet, minskade hyresintäkterna till 1 195 miljoner kronor och driftsöverskottet till 927 miljoner kronor. Kassaflödet från löpande verksamhet var 276 miljoner kronor och resultatet före skatt var -3 129 miljoner kronor. Inklusive avvecklad verksamhet steg hyresintäkterna till 1 793 miljoner kronor och driftsöverskottet till 1 454 miljoner kronor, medan resultatet före skatt var -6 117 miljoner kronor.

VD lyfter omstrukturering

Bolaget har genomfört en omstrukturering under kvartalet, med en uppdelning i tre affärsområden för att förbättra styrning, öka transparens och skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffning. Denna uppdelning är avsedd att över tid leda till ökad lönsamhet genom specialisering inom varje affärsområde.