Efter en långdragen rättsprocess har nattklubben Sturecompagniet förlorat försäkringstvisten mot det norska försäkringsbolaget Gjensidige. Både tingsrätten och hovrätten har tidigare fastställt att Gjensidige inte är skyldigt att utge ersättning från försäkringen till Sturecompagniet. Högsta domstolen har nu bekräftat underinstansernas domar och avslagit Sturecompagniets krav på försäkringsersättning.

Tvisten uppstod för tre år sedan när Sturecompagniet stämde Gjensidige Forsikring och krävde att tingsrätten skulle fastställa försäkringsbolagets skyldighet att ersätta skadorna som klubben drabbades av till följd av pandemin och nedstängningen av verksamheten. Sturecompagniet hänvisade till en epidemibrottsförsäkring som tecknats hos Gjensidige genom koncernmoderbolaget Stureplansgruppen.

En central fråga i målet har varit tolkningen av begreppet ”myndighetsingripande”. Sturecompagniet ansåg att Folkhälsomyndighetens föreskrifter från den 25 mars 2020, som syftade till att förhindra spridningen av covid-19, skulle räknas som ett myndighetsingripande och omfattas av epidemibrottsförsäkringen. Gjensidige hävdade å sin sida att föreskrifterna inte kunde anses vara ett myndighetsingripande enligt försäkringsvillkoren.

Tingsrätten kom fram till att myndighetsingripande avser ett beslut som riktas specifikt mot en enskild näringsidkare. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning och menade att begreppet myndighetsingripande har en bred innebörd som kan tolkas på olika sätt, vilket både Sturecompagniet och Gjensidige hade gjort.

Högsta domstolen beslutade att ta upp målet för prövning och har nu fastställt underinstansernas domar. Domstolen granskade försäkringsvillkoren för att avgöra tolkningen av begreppet ”myndighetsingripande”. Enligt HD stöder villkoren Gjensidiges tolkning i hög grad. Domstolen konstaterar att Folkhälsomyndighetens generella föreskrifter inte omfattas av epidemibrottsförsäkringen, och att Gjensidige därför inte är skyldigt att betala någon ersättning.

Enligt domen ska Sturecompagniet också ersätta Gjensidige för rättegångskostnaderna i Högsta domstolen, vilket uppgår till 473 500 kronor. Gjensidiges VD i Sverige, Anders Lundin, välkomnar domen och anser att den ger ett tydligt klargörande av tolkningen av epidemibrottsförsäkringen. Han betonar att pandemin har haft en omfattande inverkan på samhället och att ingen kunde förutse de situationer som uppstod. Lundin uttrycker sin tillfredsställelse över att samtliga instanser har kommit fram till samma slutsats och anser att försäkringsvillkoret är tydligt.

Domen i försäkringstvisten mellan Sturecompagniet och Gjensidige får konsekvenser för andra företag som har liknande försäkringar. Klarheten kring tolkningen av epidemibrottsförsäkringen i högsta instans ger försäkringsbolagen vägledning och skapar förutsägbarhet för framtida tvister av liknande natur. Samtidigt innebär det att företag som förlorat stora intäkter till följd av pandemin måste söka andra lösningar för att klara av de ekonomiska konsekvenserna.