Ljudboksspecialisten Storytel, rapporterar en ökande omsättning under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Dessutom visade företaget en förbättring av rörelseresultatet, som gick från förlust till vinst. Rörelseresultat uppgick till 15 MSEK (-21). 

“För första gången sedan 2016 levererar vi ett rörelseresultat. Vi såg starka förbättringar av både operativa och finansiella resultat genom fortsatt disciplinerat genomförande av vår lönsam tillväxtstrategi, vilket också ledde till att vi ökade vår guidning på kort sikt”, säger Johannes Larcher, VD, Storytel.

och fortsätter:

“Storytel höjer sin guidning för 2023 baserat på det starka operativa och finansiella resultatet under kvartalet.”

Omsättningen ökade med 11,2 procent under det tredje kvartalet som uppgick till 896 MSEK (806). Om man justerar för Ryssland, landade tillväxten på 12 procent. Streamingintäkterna ökade med 13 procent till 842 MSEK (742), 15 procent exklusive Ryssland

Streamingintäkterna ökade med 13 procent och nådde 842 miljoner kronor, jämfört med 742 miljoner kronor tidigare. Om man justerar för Ryssland ökade streamingintäkterna med 15 procent.

Bruttovinsten ökade med 13 procent till 352 MSEK (312) , motsvarande en marginal på 39,3 procent (38,7). EBITDA ökade med 55 procent till 92 MSEK (59), motsvarande en marginal 10,3 procent (7,3)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,04). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 79 MSEK (60). Det operativa kassaflödet uppgick till 56 MSEK (20).