Nu kommer det första utkastet av den första analysen om pandemins påverkan på IT-sektorn i Sverige. Finanstid har fått ta del av den prognos från Radar som kan komma att uppdateras i september med hänsyn till stora svängningar i utfall.

“Pandemins omfattning fortsätter växa, men i Sverige ljusnar det!”

Radars prognos 12 är den första analys av Covid-19:s påverkan på IT i Sverige efter semestern.

Trots en ökad tillväxttakt i pandemin globalt så ljusnar den svenska situationen.

Pandemi

 • Pandemin fortsätter att växa i omfattning med centrum på panamerikanska kontinenten.
 • Rörlighet mellan länder fortsatt begränsad.
 • Inget skydd genom tillgängligt vaccin troligt under 2020.

Ekonomi

 • Svensk BNP-utveckling med -6% till -7% nedgång (bättre än EU i genomsnitt).
 • BNP-prognos indikerar återhämtat läge i ekonomin efter 2021.
 • Exporten drabbad. Långsam återhämtning på våra viktigaste exportmarknader.
 • IT-budgetarna i Sverige kommer att minska på helåret 2020 med – 6,0% jämfört med 2019. Med en svag fortsatt ökning av verksamhetsfinansierad IT så
  innebär det att de totala IT-kostnaderna i Sverige minskar med – 4,0%. Även de interna IT-kostnaderna ökar under 2020 med 1,8%. Det innebär att de
  samlade svenska IT-kostnaderna krymper med 8,7 miljarder jämfört med 2019. Detta kan jämföras med de nästan 10 miljarder som försvann under
  finanskrisen 2008-2009.
 • IT-marknaden (leverantörsmarknaden) faller därmed med -5,8% jämfört med 2019. Bortfallet ur marknaden beräknas till -9,6 miljarder. Den svenska
  IT-marknaden kommer att ha återhämtat sig värdemässigt under 2021.
Scenario “Lång återhämtning”

 

PANDEMIN

Totalt finns nu nästan 20 miljoner detekterat smittade och över 716 000 dödsfall är noterade globalt. Utvecklingen i antal smittade fortsätter att
öka och den panamerikanska kontinenten är just nu värst drabbad.

Restriktioner gäller i många länder fortfarande. I många länder som öppnat upp efter komplett lock-down ser man nu andra vågor av utbrott.
Svenska UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES, Schengen och Storbritannien, till och
med den 31 augusti 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

Just nu befinner sig 28 olika vaccin i klinisk provningsfas. För svenskt vidkommande så deltar vi i samarbetet COVAX för att få fram ett vaccin
så fort som möjligt. COVAX leds av Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations och WHO. Målet med COVAX är att innan
2021 är slut leverera 2 miljarder doser säkert och effektivt vaccin. Snabbare för svenskt vidkommande kan ett annat vaccin mot Covid-19 vara
som kan komma redan i januari 2021. Det vaccin som Sverige uppges vara närmast att sluta avtal om är det så kallade Oxfordvaccinet som tagits
fram av forskare vid Oxford University tillsammans med läkemedelsbolaget Astra Zeneca.

Prognos IT-budget

EKONOMIN

Den globala ekonomin är starkt påverkad av pandemin. Sett till de två största ekonomierna så har USA noterat det största fallet i BNP sedan den
stora depressionen med ett fall på -32,9 procent under Q2. Även den så viktiga privata konsumtionen i landet minskade med -34,6 procent. I Kina
så minskade BNP med -6,8 procent i Q1 men ökade enligt Kina med 3,2 procent under Q2. Kinas export ökade med +0,5 procent och dess import
ökade med +2,7 procent i juni jämfört med motsvarande år.

Svensk ekonomi visar en något mer positiv utveckling. Andelen verksamheter som uppger att de tappat omsättning på grund av pandemin
fortsätter att sjunka och konfidensindikatorn ökar svagt igen men befinner sig fortsatt på svag nivå. Prognosen för svensk BNP pekar på en
nedgång med -7,9 procent under första halvan av 2020. Detta kan jämföras med motsvarande siffra för EU-zonen samlat på -15,1 procent.

Finansdepartementets prognos för svensk BNP helår 2020 är nu -6,0 procent. Konjunkturinstitutets prognos för helår 2020 är -5,4 procent och för
2021 +3,5 procent. De olika bankernas prognoser ligger mellan -6 till -7 procent på helåret 2020. BNP-nedgången drivs främst av nedstängda
tjänstesektorer som i huvudsak är mycket personalintensiva. De svenska industrisektorerna har lyckats hålla igång produktionen på ett relativt bra
sätt, även om fordonsindustrin har haft produktionsstopp men har delvis återstartats igen. Exporten har drabbats hårt och förväntas falla med
-15% i år, för att sedan stiga med 11% 2021. Det finns en generell bristande efterfrågan i och utanför sverige vilket kan bli utmanande för företag
när efterfrågan kommer upp till normal nivå igen. Den privata konsumtionen förväntas sjunka med -5% 2020, men hushållens köpkraft gynnas
dock av den låga inflationen. De hårdast drabbade sektorerna som förväntas dra ner BNP mest är fordonsindustrin (-80% Q1 & Q2), hotell och
restaurang (-40% Q1 & Q2), handel (-25% Q1 & Q2) resor och transport (-30% Q1 & Q2) och kultur/sport (-35% Q1 & Q2). På sikt blir det
viktigt att vår exportindustri möter internationell efterfråga.

Våra viktigaste exportmarknader är USA, Tyskland och Norge. IMF har givit prognoser på samtliga länder enligt deras metodik och man anser
att tillväxten kommer krympa -6,8 procent i Sverige, -6,3 procent i Norge, -7,0 procent i Tyskland och -6,0 procent i USA.

Prognos IT-marknad

ERFARENHETER FRÅN IT-SEKTORN

 • 16,2 % har utnyttjat korttidspermitteringar
 • 95,5% har infört hemarbete för sina IT resurser
 • 41,8% har sett över besparingspotential i sina avtal och ytterligare 25,5% avser göra det
 • 35,6% har stoppat alla icke verksamhetskritiska IT-projekt och ytterligare 3,9% avser göra det
 • 19,3% avser utvärdera riskerna i sin globala supply chain och ytterligare 9,1% avser göra det
 • 14,3% har bytt leveransformer för IT medan 18,2% avser göra det
 • För att möjliggöra hemarbete så har 48% av alla IT-verksamheter tagit investeringar
 • Förtroendet för att IT-verksamhetens förutsättningar relativt snabbt ska vara tillbaka på samma nivåer som före pandemin är
  hög. Över 12% anser redan i år, över 21% under 2021 och över 46% senast år 2022

RADARS REKOMMENDATIONER TILL SVERIGES IT-VERKSAMHETER

 • Besparingsarbete
 • Utgå från verksamhetens nya förutsättningar.
 • Genomlys de största avtalen ur kostnadsperspektiv. Revidera mot nu gällande marknadspriser.
 • Öka motståndskraften (resiliance) inom IT-området
 • Förflytta produktions- och leveransformer så utnyttjande korrelerar med kostnader.
 • Utvärdera era största leverantörer. Risk, uthållighet, kompetens och förmåga att dela risk men också vinst.
 • Utveckla lokal supply chain som komplement eller alternativ till global supply chain.
 • Anpassa mot ny normalitet som kräver ökad automatisering
 • Kartlägg de processer som påverkar lönsamhet, konkurrenskraft mest. Utvärdera automatiseringsmöjligheter.
 • Förändra verksamheten genom att driva digitalisering
 • Utveckla och förändra till mer kontaktlös ekonomi genom att driva digitalisering

ERFARENHETER FRÅN MARKNADEN – EN TILLITSMARKNAD

 • Nästan inga affärer har slutits mellan kund och leverantör som ej haft tidigare relation
 • Kunderna har dragit lärdom som man som leverantör måste acceptera och vända till egen fördel
 • Avtal med traditionell struktur har lågt värde och hög risk
 • Marknadspriser sjunker vid utbudsöverskott
 • Under H2 kommer investeringar i marknaden utanför existerande kunder komma att ge avkastning igen
 • Att investera i partnerskap och dela risk och avkastning kommer vara en möjlighet
 • Att förflytta kunder till molntjänster kommer vara en möjlighet
 • Att utmana risker i global supply chain kommer vara en möjlighet
 • Först kommer automatisering sedan digitalisering bli möjligheter
 • Differentiering kommer alltmer handla om process- och verksamhetsförståelse i kombination med ny teknik
 • Kompetensbrist inom automatisering och digitalisering kommer att utmana långsiktigt