SEB 2024. Som vanligt vid inledningen av ett nytt år, ägnas “Ögat” åt att reflektera över det gångna året och att blicka framåt mot det kommande året. SEB:s strateger delar här med sig av sina tankar och prognoser om olika typer av tillgångar. I centrum för förväntningarna står möjligheten av en mjuklandning i den amerikanska ekonomin och dess potentiella påverkan på räntor, valutor, råvaror och börsmarknader. Man tar även upp möjliga konsekvenser av ett mindre optimalt ekonomiskt scenario.

Räntor – en berg-och-dalbana

2024 ser ut att bli ännu ett år av betydande rörlighet på räntemarknaden. De långa räntorna har sjunkit till nivåer där ytterligare betydande nedgångar verkar osannolika, såvida inte förväntningarna skiftar mot ett mer negativt hårdlandningsscenario. Man förutser att de långa räntorna i både USA och Europa kommer att ligga nära dagens nivåer vid årets slut, medan de svenska långa räntorna till och med kan förväntas stiga något.

Valutor – positiva utsikter för tillväxtorienterade valutor

En mjuklandning i USA anses kunna skapa en gynnsam miljö för valutor kopplade till tillväxtekonomier såsom den svenska kronan (SEK), norska kronan (NOK), australiensiska dollarn (AUD) och nyzeeländska dollarn (NZD). Dessa valutor har pressats under räntehöjningscykeln, men kan förväntas stärkas när fokus skiftar från räntehöjningar till räntesänkningar. Dock är mjuklandningar sällsynta, och en hårdlandning skulle gynna den mer defensiva amerikanska dollarn, även om SEK och NOK historiskt sett inte har påverkats negativt av sådana scenarier. Den japanska yenen förväntas prestera väl i båda scenarierna.

Råvaror – potentiellt lägre priser

Råvarupriserna förväntas generellt sett bli något lägre under 2024 jämfört med 2023, med tanke på förutsägelser om en svagare global ekonomisk tillväxt. En kraftigare ekonomisk inbromsning skulle naturligtvis leda till ännu lägre råvarupriser. Samtidigt skulle ökade spänningar i Mellanöstern kunna leda till perioder av kraftigt stigande oljepriser. Accelererande klimatförändringar bär med sig risker för den globala livsmedels- och vattenförsörjningen, vilket också kan påverka livsmedelspriserna.

Aktier – vinster tar över från räntor som drivkraft

För aktiemarknaden förväntas vinster bli en viktigare drivkraft än räntor för global aktieavkastning. Höga värderingar av IT-aktier kräver stöd från vinsterna, särskilt när räntestödet avtar, vilket begränsar uppsidan för globala aktier på kort sikt. I början av året tros det finnas störst potential för fjolårets relativa förlorare, såsom nordiska aktier, småbolag och sektorer kopplade till fossilfri energi. På Stockholmsbörsen anses de tidigare hårt pressade fastighets- och småbolagen vara favoriter.

Geopolitiskt mörker men ekonomiska ljustecken

2024 är året då mjuklandningstesen verkligen kommer att testas. Ökade förväntningar på räntesänkningar har gynnat riskaptiten, men det kräver en balansgång mellan tillräckligt stark tillväxt och fortsatt inflationsnedgång. Det finns en oro för en hårdlandning. Politiskt sett är utsikterna ovanligt osäkra, med ett betydelsefullt val i USA och nya geopolitiska risker som framträder från Mellanöstern. År 2023 var ett år med bättre tillväxt än förväntat men också med en snabbare inflationsnedgång än prognostiserat. Styrräntorna toppade på högre nivåer än förutspått. En mer detaljerad återblick på 2023 och en framåtblick finns på sidorna 6-8.

Det här är en sammanfattning från SEB:s nyhetsbrev “Ögat”. Den fulla rapporten inklusive grafer och djupgående analyser kan laddas ned här.