Stopp för försäkringar mot böter och sanktionsavgifter

Finansinspektionen har nyligen fattat ett rättsligt ställningstagande som innebär att det inte längre är tillåtet att erbjuda försäkringar som täcker böter och sanktionsavgifter som beslutas av myndigheter eller domstolar för överträdelser av regler. Beslutet grundas på att sådana försäkringar strider mot god försäkringsstandard.

FI:s chefsjurist, Eric Leijonram, förklarar att försäkringar mot böter och sanktionsavgifter underminerar de rättsliga konsekvenserna av brott eller regelöverträdelser. Syftet med böter och sanktionsavgifter är att bestraffa och påverka beteendet hos de som bryter mot regler och bestämmelser. Därför anser FI att sådana försäkringar inte är förenliga med god försäkringsstandard och bör förbjudas.

Kravet på att följa god försäkringsstandard gäller både svenska försäkringsföretag och utländska försäkringsgivare som bedriver verksamhet i Sverige. Det innebär att alla aktörer inom försäkringsbranschen måste anpassa sig till detta ställningstagande och se över sina försäkringsprodukter för att säkerställa att de är i linje med de rättsliga riktlinjerna.

Böter utgör en form av straff som påförs vid brott och regelöverträdelser. Administrativa sanktionsavgifter åläggs av förvaltningsmyndigheter eller domstolar som en följd av överträdelser av regelverk. Dessa sanktioner är en viktig del av rättssystemet och spelar en avgörande roll för att upprätthålla regelkonformitet och rättvisa.

Det rättsliga ställningstagandet från FI kommer att fungera som en vägledning för företag som står under FI:s tillsyn. Det klargör FI:s tolkning och tillämpning av de relevanta rättsreglerna och markerar att försäkringar mot böter och sanktionsavgifter inte längre kan erbjudas.

Detta ställningstagande är ett viktigt steg för att säkerställa att försäkringsbranschen inte bidrar till att underminera rättssystemet genom att avskräcka eller mildra de konsekvenser som följer av regelöverträdelser. FI:s beslut förstärker rättssäkerheten och betonar att företag och enskilda individer bör ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dessa.