När Stockholms Handelskammare kartlagt Stockholms konkurrenskraft gentemot 26 europeiska huvudstäder inom utvalda nyckelområden står det klart att Stockholm släpar efter inom två specifika områden: Arbetsmarknad och bostadsmarknad. I indexet hamnar Stockholm på plats 10 (av 27) för arbetsmarknad och plats 25 (av 27) för bostadsmarknad, det vill säga plats tre från botten.

Rapporten kartlägger Stockholms konkurrenskraft gentemot 26 europeiska huvudstäder inom flera områden. Kartläggningen undersöker hur huvudstäderna placerar sig gentemot varandra, dels på en övergripande nivå, dels inom ramen för elva utvalda nyckelområden som definierar den moderna stadens framgång.

Stockholms Handelskammare har genomfört detta unika arbete med ett konkurrenskraftsindex utifrån en klar vision: Vi vill att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion.

Den svenska huvudstaden placerar sig relativt bra inom flera indikatorer inom arbetsmarknad, bland annat produktivitetsnivån i staden, utbildningsnivån hos stadens invånare och det höga arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor. Däremot dras Stockholms placering ner av Sveriges höga skattesatser, som hämmar nyanställningar och sysselsättningen. Rapporten visar att invånare som har en inkomst från arbete på över 509 300 kronor per år i genomsnitt betalar 51 procent i skatt. Huvudstadsregionen har också relativt många i arbetslöshet samt en svag matchning på arbetsmarknaden, där det råder ett relativt stort gap mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Stockholms Handelskammares beräkningar i rapporten visar att arbetskraftsbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor årligen i utebliven produktion, varav Stockholms del av notan ligger på 18 miljarder.

– Rapportens resultat synliggör de större problemen på Stockholms arbetsmarknad. Sveriges huvudstad hämmas av en skyhög arbetskraftsbrist. Bristen på särskilt kvalificerad arbetskraft, den höga arbetslösheten och de höga skattesatserna är av strukturell karaktär och något som våra beslutsfattare behöver adressera om Stockholm framöver ska kunna stå sig i konkurrensen med andra huvudstäder i Europa, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Indexet visar tydligt att Stockholms bostadsmarknad är en av de sämst fungerande bostadsmarknaderna i Europa, vi är nära botten. Stockholms låga poäng och placering härrör från att en stor andel av stockholmarna (90,2 procent) anser att det är svårt att hitta prisvärda bostäder. Det är också väldigt långa kötider för hyresrätter. En mycket stor andel av företagen i Stockholm uppger att de har svårigheter att rekrytera högkvalificerad arbetskraft på grund av dagens situation på bostadsmarknaden. Situationen hämmar Stockholms ekonomiska utveckling.

– Rapporten visar svart på vitt de stora utmaningar som finns på Stockholms bostadsmarknad: höga inträdesbarriär och en svag rörlighet. Det släcker människors drömmar, försämrar dynamiken i staden och slår undan fötterna för företagens kompetensförsörjning. Problemen sänker Stockholms konkurrenskraft gentemot andra städer, som i all väsentlighet har en billigare och mer tillgänglig bostadsmarknad, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.