Svenskar visar en minskad benägenhet att köpa nya bilar enligt en global undersökning från EY. Trots det föredrar 64 procent av dem som ändå planerar att köpa en bil en eldriven variant, vilket är en ökning jämfört med föregående år och en av de största ökningarna bland de undersökta länderna. Den ekonomiska situationen och höjda bränslepriser minskar incitamentet att köpa bilar, men samtidigt ökar intresset för eldrivna bilar på grund av deras lägre driftkostnader. Trots detta är ”räckviddsångesten” ett faktum och påverkar de som överväger att använda elbilar under sommaren i Sverige. Hela 45 procent väljer bort eldrivna bilar på grund av räckviddsrelaterade bekymmer, jämfört med endast 29 procent globalt.

EY Mobility Consumer Index genomförs årligen och undersöker människors resvanor och användningen av olika transportalternativ. Den globala studien omfattade 15 000 respondenter från 20 länder, inklusive Sverige. Enligt årets undersökning planerar 27 procent av de svenska respondenterna att köpa en bil inom de kommande 24 månaderna. Detta är en minskning med 6 procentenheter jämfört med föregående år och hela 17 procentenheter lägre än det globala genomsnittet.

Bland de svenskar som har planer på att köpa en bil inom de närmaste 24 månaderna föredrar hela 64 procent en eldriven bil jämfört med andra drivmedel. Detta är en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående år och en av de största ökningarna bland de undersökta länderna.

”Den sämre ekonomin har medfört att allt fler svenskar ser till eldrivna bilar som ett ekonomiskt förmånligare alternativ. Ändå har elbilsförsäljningen totalt sett minskat under första halvåret 2023, vilket är effekten av ett allmänt mindre köputrymme och även hänger ihop med den slopade klimatbonusen. Men att acceptansen för eldrivet ökar bland konsumenter är tydligt,” säger Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader.

Räckviddsångesten är en bromskloss för utvecklingen och kan påverka sommarsemestern i Sverige. Undersökningen visar att höga bränslepriser och de relativt lägre driftkostnaderna för eldrivna bilar är de främsta drivkrafterna bakom konsumenternas förändrade preferenser. Hälften av respondenterna i Sverige som föredrar eldrivna bilar anger höga bensin- och dieselpriser som en viktig faktor, medan 33 procent nämner de lägre driftkostnaderna som en viktig anledning. Svenskar upplever dock oro kring eldrivna fordon, vilket hämmar utvecklingen.

Begreppen ”räckviddsångest” och ”laddningsångest” är redan en verklighet för många och är särskilt framträdande i Sverige. Svenskar oroar sig särskilt för begränsad räckvidd. Hela 45 procent av dem som väljer bort eldrivna bilar anger räckvidden som en av anledningarna, jämfört med endast 29 procent globalt. Dessutom utgör bristen på laddningsstationer ett större hinder i Sverige än i resten av världen, där 37 procent av de svenska respondenterna nämner det som en anledning att välja bort eldrivna bilar, jämfört med 31 procent globalt.

”Det är inte särskilt överraskande att svenskarna upplever bristen på laddinfrastruktur mer än andra länder. Å ena sidan vet vi att många andra länder har fler laddningsstationer per elbil, å andra sidan är Sverige ett land med låg befolkningstäthet och stora avstånd. När man är van vid att köra bil till och från sommarstugan ställer det helt andra krav på både infrastruktur och batterikapacitet,” förklarar Martin Cardell.

Elhybrider är den mest populära typen av bil, men det förväntas att renodlade elbilar kommer ikapp. Bland de tillfrågade svenskarna som planerar att köpa en bil har intresset för renodlade elbilar ökat från 21 till 25 procent under det senaste året. Samtidigt har intresset för elhybrider ökat ännu mer, och de föredras nu av 26 procent av svenskarna som planerar att köpa en bil, jämfört med endast 16 procent år 2022. Prognoser tyder dock på att renodlade elbilar kommer att dominera marknaden på sikt. År 2030 förväntas renodlade elbilar stå för hela 92 procent av personbilsförsäljningen i Sverige, vilket motsvarar cirka 362 000 bilar.

”När lägre driftkostnader lockar men begränsad batterikapacitet och bristande laddinfrastruktur avskräcker, blir hybridbilar den naturliga lösningen. Därför tror jag att vi ser den här utvecklingen just nu. Men ju mer tekniken mognar och laddinfrastrukturen byggs ut, desto mer attraktiva blir renodlade elbilar,” avslutar Martin Cardell.