Under första kvartalet 2024 har Transfer Group visat betydande framgångar både i offentlig och privat sektor. Företaget har effektivt optimerat sin verksamhet och förbättrat lönsamheten genom strategiska åtgärder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stärkt soliditet och ökat fokus genom försäljning

Ett viktigt steg i bolagets utveckling var försäljningen av Commuter Security Group AB (CSG) till BG Holding i januari, vilket stärkte Transfer Groups finansiella position genom att avlasta 55 MSEK i skatteanstånd. Denna affär underlättade en ökad fokusering på kärnverksamheten.

Kärnverksamheterna visar positiv utveckling

I Sverige har Sensec AB fortsatt att vara en stabil kraft, medan den norska verksamheten gjort betydande framsteg och expanderat sin marknadsandel. Sensec har även expanderat inom försvarssektorn genom förvärvet av MilSec Sverige AB, vilket stärker bolagets position gentemot Försvarsmakten och Civilförsvaret, speciellt med tanke på Sveriges nya NATO-medlemskap.

Amigo Systems AB har också haft framgångar, särskilt med sitt rapporteringssystem Amigo Tools, som öppnat upp nya affärsmöjligheter. Bolaget har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Senaca East Africa Limited för leverans av personlarm och rapporteringssystem, vilket stärker dess närvaro i Östafrika. Amigo Systems Inc. har även etablerats i Dubai för att främja expansionen i Gulfstaterna.

Altum Security har tecknat ett nytt avtal med en statlig myndighet för leverans av dörrar och fönsterskydd, och efter kvartalets slut även för perimeterskydd, vilket visar på en ökad efterfrågan på företagets säkerhetslösningar.

Finansiella framgångar

Finansiellt har Transfer Group visat positiva tecken. Nettoomsättningen låg på 32 930 TSEK, medan rörelseresultatet förbättrats jämfört med föregående år till -319 TSEK. EBITDA-resultatet för perioden var 1 901 TSEK, och bolagets eget kapital ökade med drygt 42 MSEK till 70 056 TSEK, främst på grund av realisationsvinsten från försäljningen av CSG. Resultatet per aktie ökade från -0,01 SEK till 0,13 SEK.

Mats Holmberg, VD för Transfer Group, betonar vikten av medarbetarnas arbete och aktieägarnas stöd för bolagets framsteg och ser optimistiskt på framtiden med starka förutsättningar för ett framgångsrikt år.

Med dessa åtgärder och resultat har Transfer Group AB stärkt sin position och ser fram emot en ljus framtid inom säkerhetsbranschen.