Tele2 AB ( STO: TEL2-B ) rapporterade sina konsoliderade resultat för det tredje kvartalet 2023. Bolaget har haft flera nyckelhändelser och framgångar under kvartalet, vilket har lett till en fortsatt positiv utveckling.

Stark utveckling för Tele2 i Baltikum

En av de mest framstående prestationerna under det tredje kvartalet var ökningen av tjänsteintäkter från slutkund. Denna siffra uppgick till imponerande 5,4 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år, på organisk basis. Denna framgång tillskrivs i stor utsträckning den starka utvecklingen i Baltikum och den svenska företagsverksamheten. Samtidigt förblev nettoomsättningen stabilt på 7,3 miljarder kronor jämfört med Q3 2022, också på organisk basis.

Tyngs av inflationstryck

Det underliggande EBITDAaL (resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar samt justeringar för att exkludera vissa poster) ökade också med 3 % under kvartalet, och uppgick till 2,8 miljarder kronor på organisk basis. Detta resultat drevs av de ökade tjänsteintäkterna från slutkund och de kostnadsbesparingar som uppnåddes genom företagets transformationsprogram. Tyvärr tyngdes ökningen något av inflationstryck, men det övergripande resultatet förblir mycket positivt.

Ökar det egna kapitalet väsentligt

Tele2 rapporterade också ett resultat efter finansiella poster (EBT) på 1,3 miljarder kronor för det tredje kvartalet 2023, vilket representerar en förbättring jämfört med föregående kvartal. Periodens resultat för den totala verksamheten ökade till 1,1 miljarder kronor, vilket motsvarar ett resultat per aktie på 1,54 kronor. Detta är en välkommen utveckling för bolagets aktieägare.

En annan imponerande prestation under det tredje kvartalet var genereringen av fritt kassaflöde till eget kapital. Tele2 rapporterade 1,9 miljarder kronor i fritt kassaflöde till eget kapital, vilket är en betydande ökning jämfört med föregående kvartal. Under de senaste tolv månaderna har bolaget genererat totalt 4,6 miljarder kronor i fritt kassaflöde till eget kapital, motsvarande ungefär 6,70 kronor per aktie.

Förvärvet av Net4Mobility

En viktig händelse under kvartalet var förvärvet av viktigt spektrum i Sverige genom det samägda nätbolaget Net4Mobility. Tele2’s andel av köpeskillingen uppgår till 0,7 miljarder kronor, vilket kommer att stärka bolagets position på marknaden och möjliggöra för fortsatt tillväxt.

VD-kommentarer från Kjell Johnsen

Kjell Johnsen, VD och koncernchef på Tele2, uttryckte sin tillfredsställelse med resultatet och sade: “När vi gick in i Q3 fortsatte Tele2 att fokusera på tillväxt och jag är glad att kunna rapportera ännu ett bra kvartal för vår verksamhet. Med en tillväxt om 3% levererar vi tillväxt i tjänsteintäkterna för tionde kvartalet i rad. I takt med att vi gradvis lämnar tidigare tekniska begränsningar bakom oss ser vi en positiv utveckling av kundlojalitet och lägre kundbortfall för Tele2s varumärke i Sverige.”

Han fortsatte med att nämna betydelsen av spektrumförvärvet och hur Tele2 är väl positionerat för att hantera kostnaderna i samband med detta förvärv. Han påpekade: “I september riktades mycket uppmärksamhet mot de viktiga spektrumauktionerna i Sverige. Tele2 säkrade viktiga spektrum i alla erbjudna band, och jag är särskilt glad över att se att Tele2s kapitaleffektivitet gör det möjligt för oss att pro forma absorbera spektrumkostnaden som kommer att betalas i två omgångar i oktober 2023 och Q4 2025, samtidigt som vi behåller en låg finansiell skuldsättning.”