Spacemaker, en del av Autodesk, släpper idag sin funktion för mikroklimatanalys, vilken är det första användarvänliga, visuella verktyget på marknaden som möjliggör för stadsplanerare och arkitekter att korrekt utvärdera utomhustemperaturer, upptäcka problemytor och att simulera optimala lösningar. Detta för att identifiera viktiga förändringar innan planerna för området kommit för långt, något som då också blir väsentligt mindre kostsamt.

Den nya funktionen ingår i Spacemakers befintliga realtidsanalyser, med vilka användaren kan testa hur designbeslut i tidiga skeden påverkas av miljöfaktorer som buller, sol- och dagsljus, samt vindförhållanden.

Vår planet blir allt varmare. Årets svenska värmebölja i juni-juli var extrem och i södra delarna av landet uppmättes den varmaste temperaturen sedan 1947. SMHI har beräknat att extremt varma tillfällen, som hittills inträffat var 20:e år  kan komma var tredje till femte år mot slutet av århundradet. Med många hårdgjorda ytor av betong och liten grönska blir städer särskilt mottagliga för ökande temperaturer, vilka leder till så kallade urbana värmeöar. Detta leder till att utomhusklimatet mellan stad och omgivande landsbygd kan skilja sig så mycket att den i stor utsträckning påverkar människors möjligheter att bo och röra sig. I samma takt som samhället uppmärksammar och vidtar åtgärder för att minska dessa problem, ökar också pressen på arkitekter, stadsplanerare och fastighetsutvecklare att finna långsiktiga, hållbara lösningar för att hantera dessa värmeöar.

”Utomhusklimat och den byggda miljön är två sidor av samma mynt. Platsens vind- och solförhållanden påverkas kraftigt av vilka beslut som tas om byggnadens fotavtryck och form, och vice versa. Tyvärr uppmärksammas dessa effekter på utomhusklimatet först när det är för sent att göra något åt det, vilket gör att viktiga delar av en stads hållbarhetsstrategi blir ineffektiva”, säger Anders Wester, arkitekt med ansvar för försäljning i Sverige för Spacemaker.

“Ansvariga för planeringen tvingas då hantera de problem som uppenbarats med små, men samtidigt kostsamma ombyggnationer och andra åtgärder i utformningen”, tillägger Anders Wester.

Europeiska städer är inte byggda för den hetta som de upplever nu och kommer fortsätta utsättas för framöver. I takt med att de extrema väderförhållanden förvärras – med såväl värmeböljor som översvämningar – måste städer planeras för att stå emot dessa. I Sverige har vi traditionellt sett fokuserat på att bostäderna ska behålla värme, få har tänkt på hur de ska kunna stänga den ute.

”Mikroklimatanalysen är ett viktigt steg mot att ge stadsutvecklare de rätta verktygen att fatta smartare, datadrivna beslut från första dagen. Det ger oss lösningar som kan mildra klimateffekterna genom att både säkerställa optimala bostadsförhållanden och öka städernas motståndskraft”, sammanfattar Anders Wester.

Hur fungerar Spacemakers mikroklimatanalys?
Spacemakers mikroklimatanalys är snabb, intuitiv och mycket visuell och för första gången kan hela planeringsgrupper se hur deras designbeslut påverkar den upplevda temperaturen och låter dem hantera problemen snabbt och effektivt. Användaren av mjukvaran kan enkelt se hur platsen klarar extremvärden, till exempel under en särskilt varm dag, och se resultatet omedelbart på en värmekarta över området. Med funktionen Comfort Frequency Map kan man ställa in tidpunkter och önskade temperaturnivåer, och inom några sekunder visar då värmekartan när och hur länge utomhustemperaturen är inom det önskade spannet. Den nya mikroklimatanalysen utgör tillsammans med Spacemakers andra analysfunktioner en grupp av nya verktyg för stadsplanerare som vill fatta utfallsbaserade beslut.

Spacemakers utvecklare har lagt två år på att undersöka termisk stress och upplevd temperatur. Mikroklimatanalysen kopplar till måtten för Universal Thermal Climate Index (UTCI).
För mer information om UTCI rekommenderas följande forskningsrapport: (PDF) An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI), vilken i detalj visar hur UTCI beräknas, vilket varit utgångspunkten vid framtagandet av analysverktyget.