Titania är ett snabbt växande bolag inriktat på att utveckla och sedan äga bostadsfastigheter som nu är på väg att listas på Nasdaq First North. För att skapa maximalt med värde arbetar Titania mot kommuner redan i planprocesserna och utvecklar en optimal utformning för det man sedan skall bygga och förvalta. Då bolaget vill ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheterna genomför Titania en nyemission på cirka 500 MSEK i samband med listningen. 

Här kan du se Titanias vd Einar Janson i en filmad intervju med Dagens PS där han berättar om verksamheten, den ovanliga resan in fastighetsbranschen och om företagets kommande notering och nyemission. Pengarna från emissionen ska användas till att utveckla bolagets pipeline av projekt som man byggt de senaste sex åren.

Från försäljning till förvaltning
Titania har sin bakgrund på entreprenadsidan och var från början byggare som utvecklats till ett utvecklings- och fastighetsbolag. Tidigare sålde man det man byggde som bostadsrätter, men nu är planen framåt att behålla det man bygger som hyresfastigheter.

En av anledningarna till att man tar in pengar är att det behövs kapital för att kunna behålla det man bygger. Titania räknar med att behålla 70 procent av det som byggs framöver och resterande 30 procent ska säljas som bostadsrätter.

Ett bolag som förstår produktionen
Titanias vd Einar Janson och hans delägarkollegor Nikan Ghahremani och Mats Janson började sin resa med fastigheter genom att extraknäcka med att renovera badrum. Under åren utvecklades verksamheten till syssla med allt större arbeten, från stamrenoveringar till totalrenoveringar, för att slutligen skalas upp till egen produktion av fastigheter från grunden. Idag sysslar man enbart med egen utveckling.

“Vi förstår produktionen. Vi anser inte bara att produktionen är något som bestäms i produktionsskedet. Hela förutsättningarna för produktionen bestäms i detaljplaneskedet och det är där vi kan addera värden. Vi kan utveckla detaljplanerna med siktet mot att ha en effektiv produktion och en optimal ytmässig produkt att sälja eller förvalta sen.”, säger vd Einar Janson i intervjun med Dagens PS.

Relationen till kommunen är central
Titania prioriterar goda relationer till kommunerna. Genom att förstå och ta hänsyn till kommunernas visioner och målsättningar och att anpassa sina projekt efter kommunernas behov lyckas man vinna markanvisningar.

Man ser att kommunerna ofta lyfter fram att bolaget har lyssnat på kommunens vision och dess genomförandeförmåga. Det handlar sällan om pris eller arkitektur, utan om just relationen som man lyckats bygga till kommunen.

Snabbt växande fastighetsbestånd
Einar Janson ser framför sig en snabb expansion framöver. I intervjun med Dagens PS säger han så här angående var han ser bolaget om fem år:

“Vi är ett fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen som har fastigheter värda 8 miljarder kronor. Vi har en pipeline av nya byggrätter som kontinuerligt har vuxit. Vi har förstärkt relationerna med kommuner genom alla projekt som vi förverkligat under de här fem åren.”

Bolaget har under de gångna 5 åren sålt bostadsrätter för ca 2 miljarder kr och den stora ökningen av förvaltningsbeståndet framöver beror på att bolagets ambition nu är att behålla en stor del av andelen fastigheter som man planerar att bygga.

Nyemissionen startar idag med digital teckning via Avanza.

Denna artikel är en annonsbilaga från Titania Holding AB (publ)