Under de senaste dagarna har SMHI gått ut med röda varningar för höga vattenflöden i flera områden runt om i Sverige. Värmland, Västra Götalands, Jönköpings, Örebro och Östergötlands län har drabbats hårt av kraftiga regnmängder, vilket medför en allvarlig risk för översvämningar i bland annat källare och dagvattensystem. SMHI har även utfärdat en gul varning för regn i Götaland, östra Svealand och Gotland.

De som i första hand drabbas av dessa översvämningar är villaägare. Enligt tidigare studier gjorda av Folksam är den främsta orsaken till skador att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Dörrar är en särskilt sårbar punkt genom vilken regnvatten tar sig in i villor, vilket har visat sig vara fallet i över hälften av fallen där en översvämningsskada har uppstått.

För att minska risken för översvämningsskador kan villaägare vidta några åtgärder. En tidigare undersökning har visat att om lösöre placeras femtio centimeter över golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat. Detta kan vara en enkel och effektiv åtgärd för att skydda värdefulla ägodelar från att förstöras av vattenintrång. Det kan även vara klokt att se över avloppsledningarna och se till att de är i gott skick för att undvika att vatten tränger upp genom golvbrunnarna.

För att minska risken för vattenskador genom dörrar kan man säkerställa att dessa är korrekt tätade och i gott skick. Vid kraftiga regn är det också en god idé att placera sandsäckar vid dörrar och fönster för att försöka förhindra att vatten tränger in i bostaden. Se även över markytans lutning runt huset för att leda bort vatten från byggnaden och mot dagvattensystemet.

– För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Förutom att placera sina saker femtio centimeter från golvet är det även viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar runt huset samt hängrännor, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

  • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
  • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
  • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.

Du som bor i villa/fritidshus:

  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i husgrunden.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.