Skattesystemets betydelse för företagande och näringsliv är stort. Höga skattenivåer på kapital och arbetsinsatser minskar viljan att satsa på och driva företag. Om skattesystemet dessutom är krångligt och oförutsebart minskar viljan ytterligare till att vara företagare. I internationell jämförelse är det svenska skattetrycket högt och för ett exportberoende land som Sverige skapar detta en osund konkurrens jämfört med våra grannländers företag på den globala marknaden. Därför ser förbundet positivt på förslaget om sänkt statlig inkomstskatt och vill på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten.

Inför regeringens budgetförhandlingar för 2021 förbereds nu skatteförslag genom remittering. Småföretagarnas Riksförbund har som remissinstans nyligen gett sitt svar på ett förslag gällande sänkt statlig inkomstskatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Höjning av skiktgräns och sänkning av inkomstskatt
I promemorian föreslås en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 519 400 kr för beskattningsåret 2021, vilket skulle innebära att färre personer betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Som ett alternativ till en höjning av skiktgränsen föreslås en sänkning av skatten för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster från 20 till 19,5 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger skiktgränsen.

Större enskilt löneutrymme
För småföretagare skulle en höjning av skiktgränsen kunna innebära en ökad möjlighet till större enskilt löneutrymme som enbart beskattas med kommunal inkomstskatt, vilket på sikt kan leda till en jämnare fördelning mellan inkomst och vinstuttag för denna kategori och därmed även skapa positiva effekter för individens allmänna pension, säger Mattias Andersson styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund.

Rättvisefrågan den stora diskussionen
En av de stora diskussionerna idag är rättvisefrågan kring den procentuella skillnaden i fördelningen mellan skatt på arbete och skatt på kapitalinkomster. Småföretagarnas Riksförbund vill tydliggöra att ett positivt ställningstagande för ett genomförande av höjd skiktgräns inte ska jämställas med en acceptans av höjd kapitalskatt framgent. En sådan diskussion riskerar att bli kontraproduktiv och tillväxthämmande. Förbundet har uppfattat sådana signaler och vill redan här markera motstånd mot sådana förslag.

Inväntar politikers förhandlingar
Småföretagarnas Riksförbund anser att en höjning av skiktgränsen är att föredra framför alternativet kring en generell procentuell sänkning och väntar med spänning på hur regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna lyckas med sina förhandlingar i denna fråga.

Hela promemorian till regeringen kan läsas här.