SKF har fattat beslut om att avsätta 3 miljarder kronor för att uppnå sina mål gällande energi- och utsläpp av växthusgaser fram till 2030, vilket är en viktig del av företagets strategi. Företaget har även beslutat att förbjuda investeringar i fossila bränslen inom sin egen verksamhet och att ersätta användningen av fossilgas med förnybar energi eller godkända icke-fossila bränslen fram till 2029.

Den avsatta investeringsramen på 3 miljarder kronor kommer uteslutande att användas för att finansiera åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, främst genom energieffektivisering och avveckling av fossilgasanvändning för uppvärmning av processer och byggnader inom företagets verksamhet över hela världen. Ramen för investeringarna kommer att utnyttjas med cirka 500 miljoner kronor per år fram till slutet av 2028.

”Jag är väldigt glad över att kunna meddela detta nästa steg i vår strategi för att minska utsläppen och uppnå nettonollutsläpp. Detta är ännu ett exempel på vårt åtagande att uppnå målen i Parisavtalet. Vi följer detta åtagande genom åtgärder som dessa och genom vårt engagemang och opinionsbildande arbete”, Rickard Gustafson, VD och koncernchef på SKF.

”Hur omfattande och brådskande klimatkrisen är kräver ännu större fokus och snabbare åtgärder. Dessa investeringar, som har en tydlig ram, kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att minimera växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet till 2030. Detta är en viktig del av vår strategi”, avslutar Gustafson.

SKF har minskat sina utsläpp av kategori 1 och 2 med 46 % sedan 2015. Detta har uppnåtts genom att fokusera på energieffektivitet och effektiv produktion och användning av material. Samtidigt har andelen förnybar energi som används i företagets verksamhet över hela världen kontinuerligt ökat. Mer än hälften av den elektricitet som används i SKF kommer från förnybara energikällor.