Det är inte bara priser och tillgång på långväga insatsvaror och komponenter som blivit problematiska för industrin de senaste månaderna. Företag inom den svenska träförädlande industrin och möbelindustrin har fått se priserna på bland annat sågade trävaror öka med så mycket som 40 procent sedan i december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Redan innan Covid 19-pandemin syntes en starkt ökad global efterfrågan på sågade trävaror som innebar kraftigt ökade priser på de svenska sågverkens produkter. Ökade infrastrukturinvesteringar i allmänhet och ökat byggande i trä av miljöskäl i synnerhet, bland annat i USA, driver prisutvecklingen. Den svenska, ofta relativt småskaliga, träförädlande industrin och möbelindustrin kommer allt oftare på undantag när sågverken prioriterar stora utländska beställare. Möbelindustrin pressas dessutom hårt av kraftiga prisökningar på många andra insatsvaror som stål, textil och stoppning.

– Många av våra medlemmar vittnar om hur kostnaderna för insatsvaror ökat i ett svindlande tempo utan att man har möjlighet att kompensera sig för ökningarna i den egna prissättningen. Kunderna är inte beredda att betala mer och har inte förståelse för hur råvarupriserna utvecklas. Att råvarupriserna varierar över tid är naturligtvis inget konstigt. Det alarmerande i den nuvarande situationen är att prishöjningarna varit så stora på mycket kort tid, säger David Johnsson, vd för TMF Trä- och Möbelföretagen, och fortsätter;

– I några fall har medlemsföretag till och med råkat ut för att lagda beställningar har hävts när senare, större beställningar prioriterats. De svenska sågverken har blivit färre och större och drivs allt mer av en industriell logik där våra medlemsföretag blir marginaliserade som beställare.