Enligt Sinfs senaste undersökning av underleverantörer för perioden Q2-Q3 2023 har den svenska industrin avmattats. Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström, uttrycker oro över denna utveckling och betonar vikten av att inrikta sig på teknologisk omställning och ägarskiften för att möjliggöra tillväxtmöjligheter för företagen.

Enligt Q2/Q3 underleverantörsbarometern står många företag stilla i utvecklingen. Lönsamheten ligger nu 10 procent lägre än genomsnittet från de senaste 15 årens mätningar. 60 procent av företagen rapporterar att deras omsättning antingen har stagnerat eller minskat jämfört med det föregående kvartalet.

Sanna Arnfjorden Wadström påpekar att trots tidigare starka ekonomiska perioder, befinner sig företagen nu i en annan situation. Minskad tillgång till kapital är en huvudanledning till inbromsningen. Hon betonar att en omvärdering med fokus på teknologisk omställning och ägarskiften är nödvändig för att vända trenden.

En intressant observation från barometern är att 42 procent av företagen har automatiserat 50 procent eller mer av sin produktion, medan endast 25 procent har infört automatiseringssystem de senaste tre åren. Dessutom har 4 av 5 företag digitaliserat sina verksamheter under de senaste tre åren.

En ökande modernisering av produktionsprocesser är nödvändig för att minska elförbrukningen, men det kräver ökat kapital. Sanna Arnfjorden Wadström noterar att det finns regionala investeringsstöd tillgängliga, men påpekar att dessa inte inkluderar alla regioner. Detta kan leda till ojämlik konkurrens, där svenska företag inte har lika villkor på samma marknad.

Ägarskiften framstår som en potentiell katalysator för teknologisk omställning enligt Sanna Arnfjorden Wadström. Med omkring 50 000 svenska företag som ägs av personer över 65 år, har 58 procent av underleverantörerna uttryckt önskan om ägarförändring inom de kommande tre åren. Statistik från Högskolan i Skövde visar att 35 procent av sysselsättningsökningen under 2000-talet kommer från äldre företag som genomfört ägarförändringar för att uppnå tillväxt.

Sanna Arnfjorden Wadström betonar att företagsutveckling ofta accelererar i samband med ägarbyten eller när nyckelpersoner som VD byts ut. För att dra nytta av de tillgängliga resurserna är ägarskiften en avgörande faktor. Varje framgångsrikt ägarbyte innebär inte bara tillväxt för det enskilda företaget utan också skapar fler arbetstillfällen i Sverige.

Andra intressanta noteringar från kvartalsbarometern inkluderar:

  • 57 procent av företagen har svårigheter att hitta kvalificerad arbetskraft.
  • 23 procent har planer på att anställa.
  • 66 procent tror att Sverige är på väg in i eller befinner sig mitt i en lågkonjunktur.
  • 42 procent fortsätter att påverkas av materialbrist.

Den kvartalsvisa underleverantörsbarometern har varit i bruk sedan 2007. Den mäter förändringar i omsättning, förväntad ordermottagning, tillgång på kompetens och aktuella frågor hos svenska underleverantörer.