Shortcut Media AB har meddelat sina planer på att ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market. Denna åtgärd kommer som en följd av att bolaget inte längre uppfyller de noteringskrav som ställs av Spotlight, nämligen att ha minst 100 aktieägare som innehar aktier till ett värde av minst 2000 SEK. Det framgår av ett pressmeddelande.

Orsaken till avnoteringen

Styrelsen för Shortcut Media har beslutat att avnotera bolagets aktie från Spotlight Stock Market. Anledningen är att bolaget inte längre uppfyller de krav som Spotlight ställer på noterade bolag. Enligt Spotlight Stock Market krävs det att ett bolag har minst 100 aktieägare som tillsammans innehar aktier till ett värde av minst 2000 SEK. Shortcut Media har inte lyckats upprätthålla detta krav, vilket leder till den nuvarande situationen.

Aktiemarknadsnämndens godkännande

Aktiemarknadsnämnden har varit i kontakt med Shortcut Media och meddelat att en avnotering inte strider mot god sed på aktiemarknaden, förutsatt att ansökan sker tidigast tre månader efter att planerna offentliggjorts. Detta ger bolaget tillräckligt med tid att förbereda sig för avnoteringen och att kommunicera detta med sina aktieägare och andra intressenter.

Förändringar inom Shortcut Media

Under det senaste året har Shortcut Media genomgått en omfattande rekonstruktion och kraftiga nedskärningar. Detta har resulterat i att koncernen nu är betydligt mindre och har en nuvarande värdering på under 10 MSEK. Lennart Larsson, tillförordnad VD för Shortcut Media AB, kommenterar att fokus framöver kommer att ligga på att utveckla de två kvarvarande verksamheterna, Magoo och Stark Film. Båda dessa verksamheter har goda förutsättningar att återgå till lönsamhet och tillväxt när konjunkturen förbättras.

Fördelar med avnotering

Larsson poängterar att det framtida arbetet kommer att underlättas utanför den noterade miljön. Han menar att kostnadsbesparingarna kommer att vara betydande för bolaget, vilket är en viktig faktor i deras fortsatta utveckling. Avnoteringen kommer därför att skapa bättre förutsättningar för att fokusera på kärnverksamheterna och att förbättra bolagets ekonomiska ställning.

Tidsram för avnotering

Shortcut Media har för avsikt att lämna in avnoteringsansökan till Spotlight Stock Market den 11 september 2024. Fram till dess att ansökan har godkänts kommer handeln med bolagets aktier att bedrivas som vanligt. Detta ger aktieägarna en sista chans att agera innan avnoteringen träder i kraft.

Sammanfattningsvis innebär denna avnotering ett strategiskt steg för Shortcut Media AB, som siktar på att återgå till lönsamhet och tillväxt genom att fokusera på sina kärnverksamheter utanför den noterade miljön.