Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på en positiv trend i Sveriges sysselsättning under andra kvartalet 2023. Antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år fortsätter att öka, vilket pekar på en stärkt arbetsmarknad och en ekonomi som återhämtar sig efter påverkan från den globala pandemin.

Ökad sysselsättning

Under andra kvartalet 2023 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år till 5 202 000, vilket representerar en ökning med 63 000 personer jämfört med samma period föregående år. Detta är en positiv indikator på att fler individer blir engagerade i arbetslivet och att möjligheterna till arbete ökar. Det är även intressant att notera att antalet arbetslösa bland personer i åldern 16 till 64 år har minskat med 14 000 jämfört med andra kvartalet 2022.

Könsskillnader i sysselsättning

Statistiken visar att det fortfarande finns en könsskillnad när det kommer till sysselsättning. Totalt sett var 2 528 000 kvinnor och 2 675 000 män sysselsatta under perioden. Trots att ökningen av sysselsättning är positiv för båda könen, återspeglas fortfarande en viss obalans. Däremot har utvecklingen varit positiv även när det gäller kvinnors sysselsättning, och denna trend förväntas fortsätta med fortsatta insatser för jämställdhet på arbetsmarknaden.

Sysselsättningsgrad och dess utveckling

Sysselsättningsgraden, som mäter andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, ökade under andra kvartalet 2023. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 67,6 procent och bland män till 68,9 procent. Dessa siffror är en ökning med 0,7 procentenheter respektive 0,3 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år.

Intressant nog visar statistiken på skillnader i sysselsättningsgrad beroende på födelseland. Utrikes födda personer har generellt en lägre sysselsättningsgrad än de som är födda i Sverige. Särskilt utrikes födda kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad, medan utrikes födda män även de har en något lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda män.

Minskad arbetslöshet

En av de mest positiva aspekterna av den senaste statistiken är den minskade arbetslösheten. Antalet arbetslösa personer i åldrarna 16 till 64 år minskade med 14 000 jämfört med föregående år. Detta är en indikator på att arbetsmarknaden blir allt mer robust och att fler individer hittar arbetsmöjligheter. Särskilt glädjande är att arbetslösheten bland kvinnor har minskat med 0,4 procentenheter och bland män med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Det är dock viktigt att notera att arbetslösheten fortfarande är högre bland utrikes födda individer jämfört med de som är födda i Sverige. Detta är en utmaning som kräver fortsatt fokus och åtgärder för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad.

Personer utanför arbetskraften

Statistiken visar även att det fortfarande finns en grupp människor som står utanför arbetskraften. Under andra kvartalet 2023 uppgick antalet personer i åldern 20 till 64 år som var utanför arbetskraften till 915 000, vilket motsvarar 15,4 procent av befolkningen i samma åldersgrupp. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år.

Det är anmärkningsvärt att fler kvinnor än män befinner sig utanför arbetskraften. Det är viktigt att förstå orsakerna till detta och arbeta för att skapa bättre förutsättningar för personer som vill och kan delta i arbetslivet.

Sammanfattningsvis visar SCB:s senaste statistik på en positiv utveckling på arbetsmarknaden under andra kvartalet 2023. Ökad sysselsättning, minskad arbetslöshet och stärkt sysselsättningsgrad bland kvinnor och män är alla lovande tecken på en ekonomisk återhämtning och en framtid med ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Det återstår dock arbete att göra för att säkerställa att alla grupper inkluderas och får möjlighet att bidra till samhällets framsteg.

Hela statistiken med grafik hos SCB.