Uppgång i BNP döljer djupare problem

Trots en uppgång i BNP-indikatorn för oktober, kämpar svensk ekonomi med en recession. En kombination av hög inflation och stigande räntor har lett till minskad konsumtion och en nedgång i bostadsinvesteringar. Detta framgår tydligt i Statistiska centralbyråns (SCB) senaste rapport i tidskriften “Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv”.

Bostadsinvesteringar på lägsta nivå sedan 1990-talet

Jenny Lunneborg, nationalekonom på SCB, uttrycker oro över bostadsmarknaden. “Nedgången i bostadsinvesteringarna under tredje kvartalet 2023 är den största sedan 1990-talskrisen,” säger hon. Denna trend pekar på allvarliga utmaningar inom den sektorn.

Konjunkturklockan: Signal för lågkonjunktur

SCB:s konjunkturklocka, en indikator för ekonomins hälsa, visar att den svenska ekonomin ligger under sin långsiktiga trend, vilket indikerar en svagare än normal ekonomisk aktivitet. Majoriteten av de ekonomiska indikatorerna pekar fortfarande mot en recession.

Källa: SCB

Arbetsmarknaden: En splittrad bild

Arbetsmarknaden i Sverige visar tecken på motståndskraft trots den ekonomiska avmattningen. Även om arbetslösheten generellt sett minskat under 2023, finns det tecken på ökande arbetslöshet bland inrikes födda. I augusti och september var den relativa arbetslösheten för denna grupp högre jämfört med föregående år. För utrikes födda fortsätter dock arbetslösheten att minska.

Regionala skillnader i sysselsättningen

Arbetsmarknadens situation är splittrad över landet. I norra Sverige ökar sysselsättningen, främst inom industrin, medan flera regioner i södra delen av landet visar tecken på en avmattning. Detta pekar på en ojämn ekonomisk återhämtning över olika regioner.