Scanias efterfrågan på produkter och tjänster förblev på en hög nivå under andra kvartalet, och bolaget fortsatte att prestera starkt trots utmanande affärsklimat.

Nettoomsättningen för Scania ökade med 36 procent till 51,0 miljarder kronor (37,4) under andra kvartalet 2023. Den justerade rörelsemarginalen var 13,6 procent (7,6). Leveranserna av fordon ökade med 18 procent och uppgick till 23 824 enheter. Leveranserna av nollutsläppsfordon (Zero Emission Vehicles, ZEV) ökade med 9 procent och nådde 71 enheter (65). Serviceverksamheten visade en tillväxt på 13 procent efter justering för valutaeffekter. Orderingången ökade med 9 procent och uppgick till 19 780 fordon.

Under andra kvartalet fortsatte Scania att leverera imponerande resultat med ökade leveransvolymer och tillväxt inom serviceverksamheten. Nettoomsättningen steg till 51,0 miljarder kronor, och det justerade rörelseresultatet nådde rekordhöga 7,0 miljarder kronor, vilket resulterade i en ökad justerad rörelsemarginal på 13,6 procent (7,6). Den positiva utvecklingen av rörelsemarginalen berodde på högre volymer, prisnivåer, produktmix och valutaeffekter, vilket delvis motverkades av ökade kostnader för insatsvaror.

– Scania presterade starkt, med en ökning av både leveransvolym och service-affären. Vårt justerade rörelseresultat ökade till rekordnoteringen 7,0 miljarder kronor. Affärsklimatet är utmanande och vi har börjat att se en trend med något lägre aktivitet på vissa marknader men den totala efterfrågan på Scanias lastbilar ligger kvar på en hög nivå på våra viktigaste marknader, kommenterar VD Christian Levin.