Finansinspektionen har nyligen inlett en undersökning av SBB gällande dess tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Undersökningen kommer efter att Nämnden för svensk redovisningstillsyn överlämnade ärendet till FI, baserat på sina granskningar av SBB:s årsredovisningar för 2021 och 2022.

FI:s undersökning fokuserar på värderingen av vissa fastigheter och förvärv som redovisats i SBB:s årsredovisningar för räkenskapsåren 2021 och 2020, vilka även har reviderats av Bolagets revisor. Det är viktigt att notera att undersökningen endast avser SBB på koncernnivå och inte inkluderar joint ventures eller EduCo. SBB har kontinuerligt kommunicerat med Nämnden och står fast vid sin uppfattning att deras hantering av transaktioner och värderingar är korrekt. Bolaget har också tagit kontakt med FI efter att ärendet överlämnades till dem och väntar på deras respons. SBB ser fram emot en positiv och konstruktiv dialog med FI i denna fråga.

Affärsvärlden – innehåller en del av kritiken som Viceroy framhöll

Affärsvärlden bedömer att Finansinspektionens inledda utredning av fastighetsbolaget SBB avseende brott mot regler i koncernredovisningen för 2021 innehåller en del av kritiken som blankarfirman Viceroy tog upp för ett år sedan.

Detta avser SBB:s köp av förskoleplatser i Norge från Laeringsverkstedet. Den affären ska ha skett med betalning i D-aktier enligt Viceroy i syfte att blåsa upp värdet på fastigheterna. Senare har det framkommit att SBB har garanterat värdet på Laeringsverkstedets D-aktier, vilket alltså stödjer Viceroys teori enligt Affärsvärlden.

“Upplägget är inte bara galet eftersom SBB helt struntade i att informera marknaden om det. Det är också en affärsmässigt vansklig transaktion eftersom SBB:s förlust på garantin kommer vara som störst i ett läge där bolaget antingen fått stora problem, eller räntorna stigit. Nu har bägge dessa saker hänt och förlusten på garantin motsvarar ungefär 1,2 miljarder kronor i skrivande stund”, skriver Affärsvärlden.

Undersökningen får ha sin gång

Det är viktigt att understryka att denna undersökning inte innebär att SBB har gjort några felaktigheter i sin redovisning. Det är en rutinmässig granskning av deras tillämpning av internationella redovisningsstandarder, vilket är en viktig del av att säkerställa korrekt och transparent finansiell rapportering.

Som ett börsnoterat bolag är SBB medvetet om vikten av att upprätthålla höga redovisningsstandarder och att samarbeta fullt ut med myndigheterna för att säkerställa korrekthet och transparens i sin rapportering. Bolaget betonar också sin avsikt att fortsätta att vara öppna och samarbetsvilliga i den pågående processen med FI.

Det är viktigt att investerare och allmänheten har förtroende för bolagens redovisning och rapportering. FI:s undersökning av SBB:s tillämpning av internationella redovisningsstandarder är ett steg i att säkerställa detta förtroende och att garantera en sund och pålitlig finansiell miljö.

Det är nödvändigt att avvakta resultaten av FI:s undersökning innan man drar några slutsatser om SBB:s tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Vi uppmanar alla intressenter att vara tålmodiga och avstå från att spekulera innan fullständig information är tillgänglig.