Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) rapporterar ett kvartal med blandade resultat men visar tecken på stabilitet och tillväxt inom kärnverksamheten i SBB rapport. Trots utmanande marknadsförhållanden har SBB lyckats upprätthålla en stabil ökning i driftnettot, vilket stärker bolagets position på marknaden. Aktien ( STO:SBB-B ) stiger med drygt 5 procent i öppningen.

Finansiell sammanfattning

Hyresintäkter

Hyresintäkterna för perioden uppgick till 1 109 mkr, en lätt nedgång från föregående års 1 153 mkr. Trots detta ökade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med 3,9 %, vilket indikerar en stark underliggande tillväxt.

Driftsöverskott och förvaltningsresultat

Driftsöverskottet noterades till 736 MSEK jämfört med 742 MSEK föregående år. Driftnettot i jämförbart bestånd såg dock en ökning om 3,0%. Förvaltningsresultatet exklusive valutakursdifferenser visade en betydande förbättring till 1 289 MSEK från tidigare 398 MSEK, vilket reflekterar effektiva kostnadsbesparingar och högre driftseffektivitet.

Kassaflöde och resultat

Kassaflödet från löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital minskade till 87 MSEK från 284 MSEK. Resultatet före skatt visade en förbättring med -1 302 MSEK jämfört med -4 123 MSEK föregående år, delvis tack vare lägre förluster på värdeförändringar av fastigheter och bättre resultat från finansiella poster.

Analyser av resultat

Värdeförändringar och investeringar

Fastighetsvärdena fortsätter att utmana SBB, med en nedgång i värdeförändringarna till -1 984 MSEK. Trots detta står bolaget stadigt med en robust portfölj värderad till över 67 miljarder

Joint ventures och finansiella poster

Resultatet från joint ventures förbättrades något, även om det fortfarande visade en förlust på -192 MSEK. Finansiella poster bidrog positivt, med ett nettoresultat av 374 MSEK, hjälpt av lönsamma förtidsinlösen av lån.

Framtidsutsikter och strategier

Enligt VD Leiv Synnes fortsätter SBB att visa på en stark kapacitet att öka driftnettot och upprätthålla hög uthyrningsgrad. “Ett stigande driftnetto kommer att driva tillväxt i SBB:s tillgångsvärden och ge en förbättrad situation för bolagets alla intressenter,” säger Synnes. Bolagets strategi att stabilisera och förbättra sin finansiella ställning genom att fokusera på kärnverksamheten förväntas leda till fortsatt positiv utveckling.

Avslutande kommentar

Trots utmaningar på fastighetsmarknaden visar SBB:s första kvartalsrapport för 2024 tecken på inre styrka och potential för fortsatt tillväxt. Med en fokuserad strategi och förbättrade operativa prestationer är SBB välpositionerat för att navigera i en komplex ekonomisk miljö och leverera värde till sina aktieägare.

Hela rapporten kan laddas ner här.