SBB publicerar kassaflödesanalys för 2021 på nettobasis – Svarar på kritik från Viceroy

Den 22 juni 2022 publicerade Viceroy en analys som påstod att SBB:s kassaflöde inte överensstämmer med förändringar i balansräkningen.

I syfte att hjälpa sina nyckelintressenter har SBB beslutat att offentliggöra en kassaflödesanalys på nettobasis i hänseende till förvärv som har genomförts via en bolagstransaktion (fastigheten ägs av en juridisk person). Den kompletterande kassaflödesanalysen har genomgått en oberoende undersökning av PwC.

Det tidigare presentationsformatet för kassaflödesanalysen visade bruttoförändringar avseende fastigheter och skuldsättning, vilket representerade den faktiska förändringen av olika balansposter. Kompletteringen innebär förändringar av enskilda poster i kassaflödesanalysen, men de faktiska kassaflödena för varje period är givetvis oförändrade.

Oavsett vilken metod som används finns ingen påverkan på SBB:s balansräkning, nettokassaflöde eller resultaträkning.

Genom att offentliggöra kassaflödesanalysen på nettobasis är SBB:s avsikt att illustrera att det inte finns några skillnader (“unreconcilable differences”) eller några orättfärdiga ökningar av värdena på förvärvade tillgångar. SBB kommer framledes att tillhandahålla kassaflödesanalysen på nettobasis.

SBB har tidigare svarat på kritik från Viceroy.