Finansinspektionen har beslutat att påföra Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) en sanktionsavgift på 3 000 000 kronor för överträdelser av skyldigheten att rapportera innehavsförändringar till Finansinspektionen i rätt tid. SBB har avyttrat aktier i JM AB och istället förvärvat totalavkastningsswappar (TRS) i samma företag. Därefter har bolaget avyttrat TRS och förvärvat aktier i företaget. TRS är ett finansiellt instrument som omfattas av flaggningsreglerna enligt lagen om handel med finansiella instrument.

Genom dessa transaktioner har SBB både överskridit och understigit gränsvärdena för innehav av aktier och TRS i JM. Bolaget har inte anmält dessa innehavsförändringar till Finansinspektionen inom föreskriven tid. Finansinspektionen har skickat påminnelser och uppmaningar till bolaget att rapportera innehaven, men ingen anmälan har ännu lämnats in.

SBB har försvarat sig genom att påstå att TRS-innehaven ger bolaget kontroll över JM och att de kan fysiskt avräknas genom övertagande av aktierna. Bolaget hävdar att TRS-instrumenten inte enbart är kontantavräknade och att de ger bolaget möjlighet att utöva rösträtter i JM. Bolaget har också påstått att det har rapporterat innehaven korrekt och att investerare har haft tillgång till korrekt information sedan november 2022.

Finansinspektionen anser att SBB har brutit mot flaggningsreglerna och inte rapporterat innehavsförändringarna i enlighet med lagen. Eftersom ingen anmälan har lämnats in, beslutar Finansinspektionen att påföra bolaget en sanktionsavgift. Avgiftens storlek bestäms enligt riktlinjer och beaktar antalet handelsdagar överträdelsen avser. Finansinspektionen anser att bolaget har ett högt ansvar att säkerställa korrekt informationsgivning till både Finansinspektionen och marknaden. Det faktum att bolaget inte har lämnat någon flaggningsanmälan betraktas som allvarligare än en försenad anmälan. SBB fick även böter på 750 000 SEK för sen flaggning i JM under 2022.

Sammanfattningsvis har Finansinspektionen beslutat att bötfälla Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB med 3 000 000 kronor på grund av deras bristande rapportering av innehavsförändringar enligt flaggningsreglerna. Bolaget har inte lämnat in anmälningar om förändringarna inom föreskriven tid, trots uppmaningar från Finansinspektionen.

Fullständiga beslut från Finansinspektionen.