SBB avyttrar fastigheter i Finspång för 1,35 MDR KR

SBB avyttrar 23 fastigheter i Finspångs kommun till Gladsheim Fastigheter AB. Fastigheterna har en total uthyrbar area om cirka 86 000 kvadratmeter varav 74 procent utgörs av bostadsyta och resterande del av kommersiell yta. Fastigheterna genererar årliga hyresintäkter om cirka 96 Mkr varav cirka 74 procent kommer ifrån bostadshyresgäster.

Totalt överenskommet fastighetsvärde om 1 350 mkr innan avdrag för latent skatt är i linje med det bokförda värdet.

“Vi fortsätter planen att avyttra fastigheter för att stärka bolagets balansräkning ytterligare och är glada att lämna över fastigheterna till en professionell fastighetsförvaltare som har god kännedom om fastigheterna sedan tidigare”, säger Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och villkorad av finansiering. Planerat frånträde sker 30 september 2022.

SBB har nu sålt tillgångar för över 9 mdr kr sedan slutet på april.