Svenska flygbolaget SAS har nyligen presenterat en kvartalsrapport som signalerar en positiv utveckling. För första gången sedan 2019 redovisar företaget en vinst, och samtidigt har antalet passagerare ökat till den högsta nivån sedan innan pandemin bröt ut. Denna dubbla framgång markerar en betydande milstolpe för SAS och dess fortsatta strävan att stärka sin konkurrenskraft och ekonomiska stabilitet.

Passagerartillväxt och återhämtning

I den nyligen framlagda kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2023 visar SAS på en imponerande ökning av det totala antalet passagerare. Jämfört med samma period föregående år, som var präglad av en pilotstrejk, har antalet passagerare ökat med hela 36,8 procent. Närmare 7 miljoner passagerare valde att resa med SAS under detta kvartal, vilket representerar den högsta siffran sedan innan pandemins utbrott.

Vinst och positiv utveckling

VD och koncernchef för SAS, Anko van der Werff, delar sin tillfredsställelse över bolagets framgång: ”Jag är glad att kunna summera ett sommarkvartal med hög aktivitet. För första gången sedan 2019 redovisade vi också en vinst för kvartalet. Det är en viktig milstolpe.” Denna vändpunkt är en tydlig indikator på företagets positiva utveckling och dess förmåga att anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Ökade rörelseintäkter och bättre resultat

Den ökade efterfrågan från passagerare tillsammans med en ökad produktionskapacitet har lett till en imponerande ökning av rörelseintäkterna med hela 54 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseintäkterna för detta kvartal når en imponerande summa av 13 173 miljoner kronor. Dessutom har resultatet före skatt förbättrats med 2 448 miljoner kronor, en påtaglig förbättring jämfört med samma period föregående år, som präglades av en strejk.

Fokus på konkurrenskraft och framtida tillväxt

SAS betonar att den ökade lönsamheten inte bara är resultatet av ökad efterfrågan utan även av positiva finansiella effekter från valutaomvärderingar av leasingskulder. Bolaget fortsätter att prioritera kostnadsbesparingar för att upprätthålla sin konkurrenskraft. De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 11 596 miljoner kronor, vilket visar på bolagets engagemang för effektivitet.

Stabil ekonomisk ställning och framtidsutsikter

SAS har lyckats upprätthålla en stark ekonomisk ställning, med en kassa som vid kvartalets slut uppgick till 6 463 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var positivt, med ett inflöde om 1 542 miljoner kronor. Denna finansiella stabilitet kommer att spela en avgörande roll när företaget fortsätter sina pågående initiativ och strävanden.

Framgång i rättsprocessen

SAS har även gjort betydande framsteg i sin Chapter 11-process i USA och har arbetat hårt för att nå de övergripande målen för initiativet SAS FORWARD. Under kvartalet inledde företaget en kapitalanskaffningsprocess för att säkerställa nödvändigt kapital för att stödja företagets fortsatta utveckling och underlätta slutförandet av Chapter 11-processen. Det stora intresset från potentiella investerare bådar gott för företagets framtida rekonstruktion och tillväxt.

En positiv vändpunkt för SAS

Med en framgångsrik kvartalsrapport och tydliga steg mot både finansiell stabilitet och tillväxt fortsätter SAS att vara en stark aktör inom flygindustrin. Den senaste rapporten markerar en positiv vändpunkt för bolaget och ger anledning till optimism när det gäller dess framtida framgångar och betydelse för den globala luftfartssektorn.