En ny rapport från Pensionsmyndigheten avslöjar att kompensationsgraden, det vill säga pension i förhållande till slutlön, för nyblivna pensionärer i åldern 65 år varierar mellan 72 och 110 procent. Rapporten, som genomfördes som ett svar på ett regeringsuppdrag, presenterar både faktiska beräkningar baserade på utbetalda pensioner och teoretiska beräkningar baserade på en typfallsmodell.

Rapporten redogör för kompensationsgraden för personer som fyllde 65 år och valde att ta ut hel inkomst- och premiepension år 2021. För den genomsnittliga individen inom tre olika inkomstgrupper var den faktiska kompensationsgraden, inklusive tjänstepensionen, mellan 72 och 110 procent år 2021.

En intressant observation är att inkomstminskningen vid övergången från att vara löntagare till att bli pensionär var i genomsnitt 28 till 16 procent för medel- och höginkomsttagare. Å andra sidan visar rapporten att låginkomsttagare i genomsnitt får en inkomstökning vid pensionering. Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning och författare till rapporten, förklarar detta fenomen:

“Att kompensationsgraderna är så pass höga beror bland annat på att många personer har en svag inkomstutveckling åren före pension, vissa går till och med ner i inkomst, frivilligt eller ofrivilligt. En låg slutlön höjer kompensationsgraderna. En annan förklaring är att tjänstepensionen ofta tas ut tidsbegränsat. Det ger en högre tjänstepension under ett antal år men som efter den angivna tiden upphör”, förklarar Kristin Kirs.

Det finns också variationer både mellan olika grupper och individer när det gäller kompensationsgraderna, trots att de enligt Pensionsmyndigheten generellt sett anses vara höga. Den höga kompensationsgraden för låginkomsttagare kan förklaras av garantipensionen, som markant höjer pensionen för dem som har haft låga inkomster under sin yrkeskarriär. Å andra sidan beror den låga kompensationsgraden för höginkomsttagare inom den allmänna pensionen på att endast inkomster upp till 599 250 kronor per år försäkras. De högre inkomsterna försäkras istället genom tjänstepensionsavtal, som täcker över nio av tio löntagare.

Rapporten ger en viktig inblick i kompensationsgraderna för nyblivna pensionärer och betonar att det är viktigt att förstå de olika faktorer som påverkar pensionsnivån. Den ger också underlag för fortsatta diskussioner om hur pensionssystemet kan utvecklas för att bättre möta individernas behov och säkerställa en rättvis och hållbar pension för alla.

Genom att fortsätta analysera och förstå dessa kompensationsgrader kan vi arbeta mot en pensionärsvänlig framtid där människor kan njuta av en trygg och värdig pension i proportion till sina livslöner och behov. Det är av yttersta vikt att regeringen och andra aktörer använder rapportens resultat som underlag för att utforma effektiva åtgärder och reformer som stärker pensionssystemet och garanterar en välförtjänt pension för varje individ i vårt samhälle.