Det kan låta självklart att analys och planering krävs för att hantera förändringar i omvärlden. Men verktyg som möjliggör analys och planering glöms ofta bort, vilket gör att hastiga beslut och panikåtgärder krävs i stället. Organisationer som vill manövrera säkert i framtiden behöver se över sina lösningar för både analys och planering, skriver Michael Lengenfelder, Vice President FP&A på Unit4.
Pandemin tydliggjorde organisationers behov av att snabbt anpassa sig till förändrade omständigheter och vissa företag lyckades pressa in flera års förändringsarbete under några månader. Med verktyg för samarbete och videokonferenser kunde de här organisationer fortsätta arbeta, nästan som om inget särskilt hade hänt. Nyckelfaktorer för att lyckas var tydliga beslut från den högsta ledningen, eldsjälar på alla nivåer och tillgången till molntjänster, till exempel för videokonferenser, som gjorde det möjligt för folk att jobba på distans.
Allt tyder på att snabba och omvälvande förändringar kommer att bli vår vardag framöver. För att slippa bli överraskad och tvingas till panikåtgärder varje gång något händer behöver en organisation ha en tydlig struktur för att hantera oväntade situationer. På engelska pratar man om ”resilience”, ungefär motståndskraft på svenska. Kanske är flexibilitet en bättre benämning på den egenskap som behövs.

Rätt verktyg ett krav

Finansiell planering och analys är en viktig och ibland bortglömd komponent för att göra organisationer mer flexibla, så att de har beredskap att hantera förändringar. Det behövs verktyg för finansiell planering och analys som gör det möjligt att ständigt undersöka både nuläget och hur olika förändringar kan komma att påverka framtida verksamhet. Sådana verktyg gör det möjligt att formalisera processer som gör ett företag mer flexibelt.
Traditionella arbetssätt fungerar inte längre för organisationer med ambitioner att kunna hantera förändringar. Men traditionella funktioner för att hantera ekonomiskt resultat, balansräkning och pengaflöde måste självklart finnas kvar.
Det som tillkommer är ständigt tillgängliga verktyg för att analysera ett företags verksamhet i detalj, till exempel för att förstå skillnader mellan olika produkter och geografiska marknader, samt för att hålla koll på trender. Sådana verktyg byggs bäst i molnmiljöer och är i hög grad automatiserade, till exempel för att hantera de snabba dataflöden som behövs för att göra relevanta analyser. AI är en viktig del. Ett exempel är smart funktionalitet för att automatiskt fylla på prognoser med de data som behövs i förväg. Det gäller båda realtidsdata och historiska data.
Ett Formel 1-team är en bra jämförelse. Åtgärder under ett lopp från förare och tekniker från konkurrerande stall innebär ständigt förändrade förutsättningar. Det behövs kontinuerlig tillgång till en mängd olika data för att kunna fatta snabba beslut.

Den goda nyheten

Lösningar som tidigare var förbehållna för stora koncerner är i dag tillgängliga för små och mellanstora företag, i form av molntjänster. Monte Carlo-simuleringar för att testa tusentals olika scenarier är ett exempel. Det krävs inte längre egna stora datacenter för att få tillgång till sådana resurser.
Det behövs så klart fler satsningar än bara de på tekniklösningar för att skapa flexibla organisationer. Unit4s syn på hur företag kan bli mer flexibla och motståndskraftiga beskrivs i det här white paperet. Företagsledningar och medarbetare med en vilja att använda moderna verktyg för finansiell analys och planering i samklang med ändamålsenliga tekniklösningar utgör en oslagbar kombination.