Robust i småföretagen – men få har rustat för lågkonjunktur

De flesta småföretag upplever god lönsamhet och nio av tio skulle klara en period med halverade intäkter. Samtidigt är det många företag som inte vidtagit några åtgärder inför en konjunkturnedgång. Det visar en ny undersökning bland företag med upp till 50 anställda som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank. 

– Trots några tuffa år med kostnadsökningar upplever många småföretag att de har en bra lönsamhet. Få har likviditetsproblem och de flesta uppger att de skulle klara en tid av lägre intäkter, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Åtta av tio företagare upplever att lönsamheten är så pass bra att den täcker företagets kostnader inklusive företagarens lön samt möjligheter att spara till framtida investeringar. Endast tio procent av företagen har haft likviditetsproblem det senaste halvåret.

Nio av tio företag uppger att de skulle klara halverade intäkter under tre månader utan att behöva gå i konkurs, främst tack vare ett uppbyggt sparkapital som två av tre företag har gjort.

Tufft för hotell- och restaurang-, bygg- och transportsektorn
Men en femtedel av företagarna uppger att verksamheten går med förlust eller att lönsamheten i företaget är otillräcklig för att kunna ta ut en lön. En av fem företagare skulle också gå ned i lön eller avstå helt från att ta ut lön från bolaget för att klara ett intäktsbortfall.

Detta är vanligast i de minsta företagen och i jordbruksföretagen. Ett av tio företag skulle minska antalet anställda och en lika stor andel drar ned på produktionen eller minskar pensionsavsättningarna för att rädda företaget.

– Det är ett tecken på att företagaren i det längsta försöker vidta åtgärder för att klara företaget från en konkurs. I företag där man inte byggt upp tillräcklig sparbuffert är det en högre andel företag som inte klarar ett större intäktsbortfall, säger Jörgen Kennemar.

Det gäller särskilt inom hotell- och restaurang, byggverksamhet och transportsektorn, där 20–30 procent av företagen uppger att de inte skulle klara sig från konkurs jämfört med 12 procent för samtliga företag i undersökningen.

Många företag har inte rustat för konjunkturnedgång
Nästa år blir tuffare för företagen när tillväxten både i Sverige och internationellt väntas bli betydligt svagare, med risk för lägre lönsamhet och ökade likviditetsproblem.

– Det kommande året kan bli utmanande och kanske avgörande för många företag. Att se över verksamheten och vidta åtgärder för att behålla lönsamheten och stärka konkurrenskraften kommer vara viktigt för företagets framtida utveckling men också för den enskilde företagarens privatekonomi, säger Jörgen Kennemar.

Men bilden över hur företagen förberett sig på en konjunkturnedgång är splittrad. Drygt hälften av företagen (53 procent) har vidtagit åtgärder för att stå bättre rustad. Av dessa uppger två av tre att de ser över kostnader, men relativt få har helt eller delvis ställt om verksamheten genom att till exempel minska antal anställda eller förändra produktionen.

Den andra hälften (47 procent) har inte gjort några särskilda åtgärder för att klara sig om konjunkturen viker. Sju av tio företag planerar inte heller några neddragningar det närmaste halvåret.

– En förklaring kan vara att småföretagen redan byggt upp en ordentlig buffert eller genomfört förändringar. Men det kan också vara en varningsklocka att företagen inte tagit höjd för de utmaningar man står inför det närmaste året, säger Jörgen Kennemar.