Enligt Riksbanken indikerar prognoserna på att konjunkturläget kommer att förbli svagt under de kommande sex månaderna. Men näringslivet har en tydlig delning både när det gäller uppfattningen om konjunkturen och behovet av att fortsätta höja försäljningspriserna. Detta framgår av Riksbankens intervjuer med stora svenska företag, som presenteras i Riksbankens företagsundersökning.

”Det är en tudelad bild i ekonomin”

Industrin, särskilt exportindustrin, rapporterar att efterfrågan är stark, orderingången är god och produktionstakten är hög. Lönsamheten är god och förstärks ytterligare av den svaga kronan. Inom industrin har man under det senaste året förväntat sig en avmattning i konjunkturen och förvånas över att det ännu inte har skett.

För handeln är efterfrågan däremot svagare än normalt. Den höga inflationen har försämrat hushållens ekonomi och försäljningsvolymerna minskar. Det är också tydligt att hushållen alltmer letar efter billigare alternativ och/eller väljer att avstå från vissa varor, vilket ytterligare försämrar lönsamheten inom sektorn. Kostnadsökningarna fortsätter att vara en bekymmer för handeln, eftersom de står inför ökade inköpskostnader när kronan är svag.

Byggindustrin ställer om produktionen

Inom byggindustrin har den kraftiga minskningen av efterfrågan på nya bostäder inneburit en snabb omställning till andra typer av byggprojekt, särskilt samhällsbyggnader och infrastruktur. De större byggföretagen har lyckats omfördela sina resurser på detta sätt och har hittills inte behövt minska sin personalstyrka. Mindre företag inom byggbranschen, som ofta har mindre diversifiering, har dock större utmaningar.

“Vi kommer försöka höja priserna om vi kan”

Delningen i konjunkturen återspeglas också i företagens prissättningsplaner. Industrin, som tidigare har höjt sina priser snabbt och kraftigt, uppger nu att kostnadstrycket har minskat och att de inte planerar att höja försäljningspriserna i samma utsträckning som tidigare. Å andra sidan planerar handeln att fortsätta höja försäljningspriserna för att kompensera för ökade kostnader och minskad lönsamhet. En aktör inom handeln säger: “Vi kommer att försöka höja priserna om möjligt.”

Läs hela företagsundersökningen.