Region Skåne har efter en noggrann granskning av fakturor inom byggentreprenad och fastighetsdrift beslutat att häva sina ramavtal med Bravida Sverige AB. Beslutet baseras på upptäckten att företaget systematiskt överfakturerat för utfört arbete, vilket framkommit genom en extern granskning. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till granskningen

Misstankarna om oegentligheter inom faktureringen uppkom efter interna signaler om möjliga oegentligheter i samband med Bravidas arbete för Region Skåne. Regionen tog därför beslutet att anlita ett externt revisionsföretag för att genomföra en oberoende granskning av de aktuella fakturorna.

Resultatet av granskningen

Granskningen har avslöjat att Bravida i flera fall fakturerat för fler arbetstimmar än vad som faktiskt registrerats av yrkesarbetarna i företagets egna interna system. Detta konstaterande tyder på en systematisk överfakturering som strider mot de avtalade villkoren mellan Region Skåne och Bravida.

Återbetalning av felaktigt fakturerade belopp

Som en direkt följd av de upptäckta oegentligheterna kommer Region Skåne att kräva återbetalning från Bravida för de belopp som felaktigt fakturerats. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa att offentliga medel används korrekt och effektivt.

Polisanmälan och rättslig prövning

Utöver kravet på återbetalning har Region Skåne beslutat att polisanmäla Bravida till Ekobrottsmyndigheten. Detta beslut togs efter rekommendationer från den externa granskningen, som även belyste risker för brister i följsamheten till andra delar av avtalen. Polisanmälan innebär att en rättslig prövning nu kommer att genomföras för att utreda om brott har begåtts.

– Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna om att en leverantör har tagit betalt för timmar man inte arbetat. Därför vidtar vi nu åtgärder och väljer att häva avtalen samtidigt som vi kräver pengar tillbaka för felaktig fakturering. Vi har alltid skyldighet att värna skattebetalarnas pengar och agera när vi upptäcker felaktigheter, säger Pål Svensson, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Framtida åtgärder

Region Skåne understryker vikten av transparens och rättvisa i alla sina avtal och kommer att fortsätta sitt arbete med att säkerställa att alla leverantörer upprätthåller högsta möjliga standarder av integritet och efterlevnad. Regionen kommer även att noggrant överväga sina framtida avtal för att förhindra liknande situationer.

Denna händelse är en påminnelse om vikten av noggrann uppföljning och kontroll inom alla former av offentlig upphandling och kontraktshantering. Det visar även på betydelsen av att agera kraftfullt när oegentligheter upptäcks, för att upprätthålla förtroendet för offentlig förvaltning och verksamhet.