En rapport med titeln ”Allmänhetens perspektiv på donationer, engagemang och ideella organisationer” visar att det övergripande positiva synsättet på ideella organisationer fortfarande är högt, men det finns en minskning i andelen svenskar som ger gåvor. Trots det visar undersökningen att de som ger donerar större belopp och ger regelbundet till fler organisationer. Det finns också tydliga skillnader i motivationsfaktorer för att ge mellan olika generationer och mellan kvinnor och män.

Enligt undersökningen uppgav 53 procent  av den svenska allmänheten att de hade donerat pengar till en ideell organisation under de senaste sex månaderna. Jämfört med mätningarna 2016, då motsvarande siffra var 63 procent, har det skett en minskning. Minskningen i andelen givare märks främst bland kvinnor och yngre personer i åldersgruppen 18-29 år. Trots detta är det fortfarande kvinnor som i högre grad donerar pengar, med en siffra på 57 procent jämfört med 48 procent för män.

Även om det finns en nedåtgående trend när det gäller donationer, visar rapporten att befintliga givare i stor utsträckning planerar att behålla sin givarnivå under 2023. Samtidigt tror en av fyra personer som inte har donerat att de kommer att ge en gåva. Det främsta skälet både för att ge mer och för att börja ge är om den privata ekonomin förbättras.

”Det är naturligtvis oroande att andelen personer som ger gåvor minskar samtidigt som intäkterna från gåvor ökar, vilket tyder på att de som redan ger också bidrar mer när det behövs. Det är en trend vi ser även i andra delar av västvärlden. Å andra sidan är det positivt att även de svenskar som inte ger kan tänka sig att ge om ekonomin förbättras. Vi såg också att det fanns en bred mobilisering av donationer i samband med invasionen av Ukraina, vilket visar att många ger när behoven är akuta,” säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Det finns skillnader i givande mellan unga män och kvinnor. Undersökningen visar att unga kvinnor i högre utsträckning väljer att ge till ändamål som de brinner för, medan unga män vill vara med och förändra världen. Unga män behöver oftare bli tillfrågade för att ge, och bland de som har gett beror det oftast på att de har blivit tillfrågade. Å andra sidan känner unga kvinnor oftare en inneboende skyldighet att ge och behöver därför inte bli tillfrågade i samma utsträckning. Äldre kvinnor och män donerar till organisationer som de är väl bekanta med och har förtroende för.

Tilliten till ideella organisationer är fortfarande hög. Närmare 8 av 10 svenskar uppger att de har en positiv eller ganska positiv inställning till ideella organisationer, och denna andel har varit relativt konstant sedan 2016. Särskilt bland unga i åldersgruppen 18-29 år är den positiva inställningen hög, där nästan 9 av 10 personer har en positiv eller ganska positiv syn. Detta tyder på att den lägre andelen donationer inom denna grupp inte beror på bristande förtroende för ideella organisationer, utan snarare på sämre ekonomiska förhållanden. Det stämmer väl överens med siffror från Ungdomsbarometern, som visar att unga nu är mer oroade över sin ekonomi än tidigare.

”Den stabila positiva inställningen till ideella organisationer är av stor betydelse, då det i grund och botten handlar om en tillit till vår demokrati och viktiga värden såsom förenings- och yttrandefrihet,” säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Sammanfattningsvis visar rapporten att även om andelen personer som ger gåvor minskar, har de som ger ökat beloppen och ger till fler organisationer regelbundet. Det finns skillnader mellan generationer och kön när det gäller motivationsfaktorer för donationer. Trots minskningen i antalet givare planerar de befintliga givarna i stor utsträckning att behålla sin givarnivå under 2023, medan en betydande del av de som ännu inte har gett indikerar att de kan ge en gåva om deras ekonomi förbättras. Tilliten till ideella organisationer fortsätter att vara hög, vilket är avgörande för att stödja demokratiska värden och friheter.