Året 2022 var präglat av stora förändringar på räntemarknaden, vilket har skapat nya möjligheter för räntebärande placeringar under 2023. Enligt Maria Ljungqvist, som är förvaltare på Garantum och ansvarig för ränteförvaltningen, kommer 2023 att bli räntemarknadens år.

Ekonomin befinner sig i en konjunktursvacka och inflationen är hög i Sverige, men för första gången på nästan ett decennium erbjuder underliggande räntor och kreditspreadar en bra riskkompensation. Detta gör att ränteplaceringar är ett attraktivt alternativ för sparande och räntefonder ser nu ut att stå sig mycket bättre i jämförelse med bankkonton med fria uttag, enligt Maria Ljungqvist.

En stark uppgång i räntor och kreditspreadar under 2022 ledde till en svag utveckling för många ränteinvesteringar, men det skapade också en bra utgångspunkt för 2023. Maria beskriver att den nuvarande nivån på både underliggande räntor och kreditspreadar har stor betydelse för hur fonderna kommer att prestera om marknaden blir ogynnsam. Hon har därför höjt risknivån i sina räntefonder för att dra nytta av det nya ränteläget.

Rapporten ger också en bred bild av dramatiken på räntemarknaden och hur utsikterna för inflation och tillväxt, centralbankernas penningpolitik samt de offentliga finanserna och upplåningsbehovet påverkar. Maria beskriver också hur hon har positionerat sig för de möjligheter och risker som hon ser framöver.

Sammantaget är 2023 ett lovande år för räntebärande placeringar, med möjligheter till bra avkastning. Underliggande räntor och kreditspreadar erbjuder en bra riskkompensation, vilket gör att ränteplaceringar är ett attraktivt alternativ för sparande. Med en god förståelse för räntemarknaden och en strategisk positionering kan investerare förvänta sig ett gott resultat från sina ränteinvesteringar.