Quickbit ställer sig positiv till en ökad harmonisering av lagstiftning för stablecoins och kryptovalutor inom EU. Vi ser ett stort behov av att lagstiftaren följer utvecklingen och är därför positiva till den tydlighet en ökad reglering medför då vår bedömning är att detta gynnar seriösa och marknadsledande aktörer. En gemensam lagstiftning på EU-nivå skulle, förutom att öka förutsägbarheten, också öppna upp för möjligheten att sanktionera de aktörer som väljer att inte ta kundskydd, dataskydd, samt att motverka penningtvätt- och terrorismfinansiering på allvar. Helt enkelt – en ökad klarhet är tydligt fördelaktigt både för Quickbit men också för våra kunder. Dessutom så skapar en tydligare reglering en mer gynnsam miljö för produktutveckling då det medför en ökad stabilitet och visibilitet kring vilket regelverk som kommer att gälla under en längre tid.

Johan Björklund, Chief Compliance Officer på QuickBit, kommenterar de senaste uppgifterna från EU om en lagstiftning kring kryptovalutor:

-“Min bedömning är att EU:s senaste utspel inte alls speglar en ambition att förbjuda kryptovalutor utan man anser att användandet av krypto är här för att stanna. Mycket arbete återstår innan vi kan se en EU-harmoniserad lagstiftning. Det jag tycker är viktigt att komma ihåg är att det i dagsläget förekommer ett antal initiativ för att utreda möjligheten att digitalisera Euron på detaljhandelsnivå och även den svenska Riksbanken har initierat ett projekt för att utreda möjligheterna att lansera en svensk e-krona, vilket visar på att både Sverige och EU är positivt inställda till digitala valutor. Den stora frågan för QuickBit är hur en framtida harmoniserad EU-lagstiftning kommer att se ut och hur vi på bästa sätt säkerställer fortsatt utveckling i en mer reglerad miljö. Med det sagt anser jag att det för QuickBits del är positivt med en ökad reglering, det skapar klarhet i frågor som rör exempelvis kundskydd och ger oss också en stabilitet och visibilitet kring regelverket som är en fördel i produktutveckling. Sammantaget kommer detta att bidra till ökad adaption och minskande av oseriösa aktörer”, säger Johan Björklund Chief Compliance Officer på QuickBit i en kommentar.

Bakgrund
Intresset för, och användandet av, digitala valutor växer globalt och i synnerhet inom EU. Det ökade intresset har även medfört ett ökat fokus från lagstiftaren. Den ökade användningen har också medfört att debatten kring hur kryptovalutor ska regleras i framtiden pågått ett tag. Att lagstiftaren har fått ett ökat intresse illustreras exempelvis av att kryptovalutor sedan 9 juli 2018 inkluderas i EU:s femte penningtvättsdirektiv som sedan dess implementerats i nationell lagstiftning i de olika medlemsstaterna.

EU:s utgångspunkt är att bli bättre på att mitigera risker kopplade till digitala valutor. Detta ska ske genom att införa en harmoniserad lagstiftning för digitala valutor. Tanken är att denna reglering inte bara ska inkludera kryptovalutor utan även digitala valutor vars värde är peggat i relationen 1:1 mot en underliggande tillgång, så kallade Stablecoins. De sistnämnda står idag utanför de regelverk som tillämpas på traditionella valutor.

Olika företrädare för EU har uttryckligen nämnt att Stablecoins bör regleras för att få finnas inom EU. Bedömningen är att utvecklingen mot ökad och mer harmoniserad reglering av digitala valutor kommer att fortsätta.

Libra driver debatten
På senare tid har den, av Facebook uppbackade, digitala valutan Libra fått stort fokus i debatten. Libra är en så kallad Stablecoin som skiljer sig från en traditionell kryptovaluta då den är säkrad mot en underliggande tillgång med ett stabilare värde, i detta fall en kombination av traditionell valuta utgivna av centralbanker samt statsobligationer. Syftet med Libra är att få en kryptovaluta som har ett mer stabilt värde och på så vis liknar traditionella e-pengar. Libra skulle potentiellt kunna marknadsföras mot Facebooks över 2,5 miljarder aktiva användare, vilket ger valutan en unik räckvidd som inte funnits tidigare. På grund av den omfattande räckvidden har planerna att lansera Libra intensifierat den pågående debatten kring behovet av en harmoniserad lagstiftning på EU-nivå vad gäller kryptovalutor.

Lansering av en gemensam EU-lagstiftning innehåller utmaningar och kommer säkerligen att ta tid att få på plats. Utmaningarna består bland annat av olika syn på kryptovalutor i olika medlemsstater samt att de olika medlemsländerna har kommit olika långt vad gäller att utforma en nationell lagstiftning. Hur EU väljer att gå vidare och hantera frågan med reglering av krypto är inte klart ännu men olika uttalanden som har gjorts i media senaste tiden pekar på att EU känner ett behov av att få en tydligare reglering på plats vad gäller kryptovalutor och Stablecoins som Libra i synnerhet.

QuickBits kommentar och syn på utvecklingen
Quickbit är positivt till utvecklingen och konstaterar att en ökad harmonisering kring lagar inom EU underlättar för de seriösa aktörer på marknaden. Vi ser ett stort behov av att lagstiftaren följer utvecklingen och är därför positiva till den tydlighet en ökad reglering medför. En gemensam lagstiftning på EU-nivå skulle, förutom att öka förutsägbarheten, också öppna upp för möjligheten att sanktionera de aktörer som väljer att inte ta kundskydd, dataskydd, samt att motverka penningtvätt- och terrorismfinansiering på allvar. Helt enkelt – en ökad klarhet är tydligt fördelaktigt både för QuickBit men också för våra kunder. Dessutom så skapar en tydligare reglering en mer gynnsam miljö för produktutveckling då det medför en ökad stabilitet och visibilitet kring vilket regelverk som kommer att gälla under en längre tid. Ett exempel är produktutveckling kopplat till Stablecoins.

Sammanfattningsvis anser QuickBit det vara positivt och viktigt att lagstiftaren (i detta fall EU) främjar ett tydligare och stabilare regelverk samtidigt som kundens bästa säkerställs utan att för den sakens skull hämma teknisk innovation. Ett tydligare regulatoriskt landskap kommer att gynna seriösa och ledande aktörer, vilket i slutändan leder till ökad säkerhet och i förlängningen en bredare adaption av kryptovaluta i människors vardag.