Börsen idag är fortsatt stark, och enligt put/call-ration som visar på förhållandet mellan antalet köpoptioner (call optioner) och antalet säljoptioner (put optioner) som handlas på en viss aktie, index eller marknad råder det fortsatt optimism på aktiemarknaden. Igår vid USA:s börsstängning uppgick CBOE Equity put/call-ratio till 0,6, med andra ord har investerarna inte skyddat sig anmärkningsvärt genom att äga säljoptioner. Det är viktigt för investerare att bevaka put/call-ratio eftersom den ger en indikation på det rådande marknadssentimentet och kan hjälpa till att förutse riktningen på framtida prisrörelser.

En säljoption ger innehavaren rätten att sälja en tillgång, exempelvis en aktie till ett förutbestämt pris. En köpoption ger innehavaren rätten att köpa en aktie till ett förutbestämt pris.

En hög put/call-ratio indikerar att det finns fler säljoptioner än köpoptioner som handlas på marknaden, vilket kan tolkas som att investerare är mer benägna att sälja än att köpa. Det kan tyda på en negativ inställning till marknaden och signalera en kommande nedgång i priser.

Å andra sidan, en låg put/call-ratio indikerar att det finns fler köpoptioner än säljoptioner som handlas på marknaden, vilket kan tolkas som att investerare är mer benägna att köpa än att sälja. Det kan tyda på en positiv inställning till marknaden och signalera en kommande uppgång i priser.

Put/call-ratio beräknas genom att dividera antalet handlade säljoptioner med antalet handlade köpoptioner. Om ration uppgår till 0,7 eller över 1 så betyder det att investerare handlar fler säljoptioner i relation till köpoptioner. Om ration istället faller under 0,7 och rör sig mot 0,5 kan det tolkas som ett positivt tecken då fler investerare köper köpoptioner, vilket i sin tur genererar en högre förväntansbild på en tillgång.

S&P 500 + CBOE Equity Put/Call Ratio

S&P (Daily) + CBOE Put/Call-Ratio
S&P (Daily) + CBOE Put/Call-Ratio

I vissa sällsynta fall kan put/call-ration uppvisa extrema värden, oftast i samband med en hög grad av osäkerhet inför ett större event som förväntas påverka de finansiella marknaderna i en större utsträckning. När indikatorn befinner sig på extrema nivåer, antingen historiskt högt eller lågt så kan det indikera en överoptimistisk alternativt en allt för pessimistisk förväntasbild. Om en större majoritet av marknadsaktörerna ligger positionerade på samma sätt, låt säga att de äger säljoptioner så genererar det i första hand en väldigt låg förväntasbild på den underliggande tillgången. I vissa investerares (contrarians) ögon kan detta tolkas som en positiv signal eftersom de kan förvänta sig att ration så småningom ska slå över från de extrema nivåerna.

I kursgrafen presenteras utvecklingen för S&P 500 tillsammans med CBOE Equity Put/Call Ratio. Vid några få tillfällen kan man se att put/call-ration spikat upp vilket indikerar att investerarkollektivet äger förhållandevis mycket säljoptioner. Senaste gången ration spikade på uppsidan var vid slutet av 2022, innan dess kan man utläsa en spik i samband med Coronakraschen 2020 och vid slutet av december 2018. Gemensamt för samtliga tre tillfällen är att S&P 500 presterade starkt under en tid kort därefter.

Put/call-ratio kan vara en användbar indikator för investerare att övervaka för att få en uppfattning om marknadens stämning och framtida riktning, men det bör kompletteras med andra analysverktyg och inte vara den enda faktorn som avgör ett investeringsbeslut.

Läs mer om vad en inverterad räntekurva är samt hur den bör tolkas!