Producentprisindex (PPI) gick ner med 1,5 procent i oktober jämfört med september 2022. På exportmarknaden sjönk priserna med 0,5 procent och på hemmamarknaden sjönk de med 2,5 procent. På importmarknaden sjönk priserna med 1,6 procent. Jämfört med oktober 2021 ökade producentprisindex med 18,7 procent (20,6 procent i september).

Kort information

– Samtliga marknader påverkades av prisnedgångar i elektricitet
– Livsmedelspriserna fortsatte att öka på samtliga marknader
– Årstakten för konsumtionsvaror inom prisindex för inhemsk tillgång fortsätter att stiga och var 18,1 procent i oktober (16,7 procent i september).

*Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och Avfallshantering.
Källa: SCB

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var negativ på hemma-, export- och importmarknaden i oktober. Detta resulterade i negativ månadsförändring för både producentprisindex och prisindex för inhemsk tillgång under samma period.

Det främsta bidraget till nedgången på hemmamarknaden var lägre priser på handel med elektricitet. Priserna sjönk även inom sågat och hyvlat trä, metallvaror, återvinningstjänster och returråvaror, elektroniska komponenter och kretskort samt generering av elektricitet. Nedgången motverkades något av prisuppgångar på fjärrvärme, livsmedel, övriga maskiner, andra icke-metalliska mineraliska produkter och distributionstjänster avseende elektricitet.

På exportmarknaden kom det största bidraget från lägre priser på generering av elektricitet. Priserna sjönk även inom sågat och hyvlat trä och andra organiska baskemikalier. Nedgången motverkades till viss del av prisuppgångar på övriga maskiner, papper och pappersvaror, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt metaller och flera andra produktgrupper.

Prisnedgångar på generering av elektricitet stod för det största negativa bidraget på importmarknaden. Priserna sjönk även inom naturgas, råolja, metaller, andra organiska baskemikalier och övriga kemiska produkter. Nedgången motverkades av prisuppgångar på livsmedel, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, övriga maskiner, elapparatur samt en rad andra produktgrupper.