Belysningsföretaget Plejd rasar 11,8 procent efter att ha redovisat siffror för det trejde kvartalet. Under perioden ökade nettoomsättningen med 23 procent till cirka 120 MSEK (96,6). Det som sticker i ögonen är vinstraset, under det tredje kvartalet uppgick rörelseresultat till 6,1 miljoner kronor (14,6). Rörelsemarginalen minskade till 5,1 procent (15,0).

Sammanfattning av kvartalsrapporten

  • Nettoomsättningen uppgick till 119 895 tkr (97 580), vilket är en ökning med 22,9  % jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick till 52,8  % (58,9).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 821 tkr (24 585), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 17,4  % (25,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6 149 tkr (14 592), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,1  % (15,0).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,39 kr (1,07).

“Lönsamheten är lägre än samma kvartal föregående år vilket beror både på en initialt lägre bruttomarginal för de nya armaturerna och på en ökning av övriga kostnader. Det är förväntat att en ny produktkategori har en lägre bruttomarginal relativt de mer mogna och optimerade produkterna i puckserien”, säger Babak Esfahani, vd för Plejd.

Esfahani tilläger även att bruttomarginalen kommer vara “något lägre” under en tid framöver.

Under kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -17 038 tkr (-1 365), främst påverkat negativt av ökade kundfordringar. På grund av en högre efterfrågan på Plejds nya produkter än väntat, har bolaget behövt öka produktionskapaciteten. Detta har resulterat i att en betydande del av försäljningen har skett i nära anslutning till kvartalets slut.

För 2024 har Plejd förhoppningar om att minska sina lagerbestånd och därigenom frigöra kapital under året.

“Likviditeten är fortsatt ansträngd och tillfälligt finansierad med en checkräkningskredit. Utifrån nuvarande installationstakt och marknadssituation, ser vi att finansieringen med checkkrediten skall räcka innan vi återigen är finansierade med eget kapital”, säger Babak Esfahani, vd för Plejd