PharmaLundensis har beslutat att uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 7 398 366 kronor. Konvertiblerna förfaller till betalning den 15 juni 2027. Konvertiblerna löper med 7 procent årlig ränta från och med den 15 juni 2020 till och med den 15 juni 2027 och räntan betalas i sin helhet ut efter förfallodatumet. Således återbetalas då 149 % av investerat belopp.

Konvertiblerna får utbytas (konverteras) mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3 kronor under perioden från och med den 3 maj 2027 till och med den 31 maj 2027. Konvertiblerna och uniträtterna kommer inte att noteras på marknadsplats.

Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnader bedöms uppgå till ca 200 000 kronor. För att säkerställa att investerare skall ha tillgång till senaste finansiella information om bolaget kommer kvartalsrapport 1 att tidigareläggas och publiceras den 7 maj 2020.