Styrelsen i NGM-noterade Paydrive rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Dina Försäkring AB:s erbjudande om 8,94 kronor kontant per aktie och 2,68 kronor kontant per teckningsoption av serie TO2 respektive TO3.

Paydrives styrelse har idag, den 9 maj 2023, uttalat sin rekommendation till aktieägarna att acceptera Dina Försäkring AB:s kontanterbjudande. Erbjudandet innebär att Dina Försäkring AB erbjuder att köpa aktier i Paydrive AB för 8,94 kronor kontant per aktie och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 för 2,68 kronor kontant per option.

Erbjudandet värderar hela Paydrive AB till cirka 77 116 288 miljoner kronor baserat på 7 766 879 utestående aktier.

Dina Försäkringars erbjudande innebär en premie på 58,2 procent jämfört med slutkursen på 5,65 kronor för Paydrives aktie den 8 maj 2023. Det representerar också en premie på 41 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på 6,34 kronor för Paydrives aktie under de senaste 30 handelsdagarna före erbjudandet.

Acceptperioden för erbjudandet förväntas starta den 17 maj 2023 och avslutas omkring den 7 juni 2023. Om erbjudandet blir ovillkorat senast den 8 juni 2023, förväntas utbetalning av kontanter påbörjas den 14 juni 2023.

Viktiga ägare i Paydrive är bland andra NFT Ventures 1 KB, Andreas Broström, Carl Johan Thorsell och Markus Näsholm. De äger tillsammans cirka 36,1 procent av utestående aktier och röster samt cirka 18,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, och har redan åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Erbjudandet är villkorat av att Dina Försäkring AB blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Paydrive efter full utspädning. Dessutom krävs olika tillstånd och godkännanden från myndigheter och konkurrensmyndigheter för att genomföra erbjudandet.

I samband med erbjudandet har Dina Försäkring AB framhållit att de ser Paydrive som en långsiktig, stabil och strategisk partner. De förväntar sig att erbjudandet kommer att stödja Paydrives fortsatta tillväxt och skapa positiva effekter både för bolaget och dess anställda. Dina Försäkring AB har uttryckt att de värdesätter Paydrives ledning och anställda och förutser inga negativa konsekvenser för organisationen, anställningsvillkor eller verksamhetsplatserna i samband med genomförandet av erbjudandet.

Styrelsen för Paydrive delar Dina Försäkring AB:s syn och har ingen anledning att ifrågasätta deras strategiska planer för bolaget. Efter en noggrann analys av erbjudandet och dess konsekvenser för Paydrives nuvarande ställning, framtida utveckling och risker, har styrelsen enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Styrelsen anser att erbjudandet speglar Paydrives tillväxt- och lönsamhetspotential och ger aktieägarna möjlighet att realisera sina investeringar med hänsyn till denna potential redan idag. De framhåller också att flera betydande aktieägare redan har åtagit sig att acceptera erbjudandet, vilket ytterligare stärker deras rekommendation.

Sammanfattningsvis rekommenderar Paydrives styrelse enhälligt aktieägarna att acceptera Dina Försäkring AB:s offentliga kontanterbjudande. De anser att erbjudandet är fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare och förväntar sig positiva effekter av ett genomförande av erbjudandet.