Den 16 april 2021 ingick Papilly och ett antal ägare till Bonzun en avsiktsförklaring avseende Transaktionen, vilket offentliggjordes samma dag. Sedan offentliggörandet har Papilly genomfört en granskning av Bonzun och har i dag ingått ett överlåtelseavtal varigenom Papilly och Majoritetsägarna kommit överens om att genomföra Transaktionen på de huvudsakliga villkor som framgick av avsiktsförklaringen och som offentliggjordes i samband därmed.

Det framgår av ett pressmeddelande. Papilly ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Transaktionen i sammandrag

• Papilly förvärvar samtliga aktier i Bonzun genom en riktad apportemission om 1 099 086 469 nya aktier i Papilly (“Apportemissionen”), vilket motsvarar 65 procent av aktierna i Papilly efter emissionen. Teckningskursen i apportemission avses uppgå till 0,10 SEK per aktie. I Transaktionen värderas Bonzun till cirka 110 MSEK och Papilly till cirka 60 MSEK.

• Papilly ska i samband med Transaktionen att byta företagsnamn till Bonzun AB (publ).

• Parternas avsikt är att Papillys aktie ska vara fortsatt noterad på Nasdaq First North Growth Market (“Nasdaq First North”) även efter Transaktionen. Papilly har, i samråd med Majoritetsägarna, inlett en process för godkännande av notering av den nya sammanslagna verksamheten på Nasdaq First North.

• Genomförande av Transaktionen är bl.a. villkorad av att den sammanslagna verksamheten godkänns för fortsatt notering på Nasdaq First North, att bolagsstämma i Papilly godkänner Transaktionen och beslutar om Apportemissionen och att ägare till samtliga aktier i Bonzun tecknar sig för aktier i Papilly i Apportemissionen.

• Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2021. Om Transaktionen inte har slutförts senast den 31 oktober 2021 har parterna rätt att frånträda överlåtelseavtalet och inte genomföra Transaktionen.

• Papilly kommer vid ett senare tillfälle att kalla till bolagsstämma för beslut om Transaktionen och Apportemissionen. I samband därmed kommer Papilly även att offentliggöra en bolagsbeskrivning av den sammanslagna verksamheten. Om Bonzun Bonzun, som via sina dotterbolag har verksamhet i Kina, lanserade redan 2014 en virtuell barnmorska i Kina som idag har laddats ner av miljontals kinesiska kvinnor. Bonzuns senaste produkt är ett digitalt stöd för IVF-kliniker och patienter, som syftar till att öka chansen att lyckas med sin IVF-behandling och att minska patienternas stress under behandlingen. Bonzun och Papilly har båda lanserat unika innovationer inom digital hälsa och båda parter ser nu en stor möjlighet till ökad kundnytta och uppenbara synergier i de gemensamma planerna på en global uppskalning i sina erbjudanden. Bonzun backas av SOSV och ett antal namnkunniga affärsänglar bland annat Erik Mittergger, Fredrik Wester, Bo Ax:son Johnson, Hidayet Tercan, Thomas Ekman och Hellen Lidgard Wohlin