Den 1 augusti 2023 träder Skatteverkets nya räntehöjningar i kraft, vilket kommer påverka både privatpersoner och företag. Kostnadsräntan för underskott på skattekontot höjs från 3,75 procent till 5 procent, samtidigt som intäktsräntan på överskott höjs från 1,68 procent till 2,25 procent. Bakgrunden till dessa förändringar är den ökade genomsnittliga säljräntan.

För de som har kvarskatt som inte är betald innan räntehöjningen träder i kraft blir det nu dyrare. För att undvika de högre räntekostnaderna måste inbetalningen av kvarskatten vara bokförd hos Skatteverket senast den 12 september. Den nya räntesatsen kommer att tillämpas från och med den 1 augusti, vilket innebär att tidigare dröjsmål kan resultera i betydande ökningar av kostnaderna.

Magnus Lundberg, rättslig expert på Skatteverket, påpekar vikten av att vara medveten om de nya räntesatserna och uppmanar skattskyldiga att se över sina betalningsplaner för att undvika onödiga utgifter. Det är särskilt viktigt för de som har kvarskatt att agera i tid för att undvika de högre räntekostnaderna som införs den 1 augusti.

För företag som har tillfälligt anstånd med betalningen av skatter och avgifter innebär räntehöjningen också en påverkan. Även för dem höjs intäktsräntan på överskott på skattekontot från 1,6875 procent till 2,25 procent. Det är viktigt för företag att planera sina finanser och betalningar noggrant för att minimera eventuella extra kostnader.

Inte nog med det, den som missar att betala sina skulder i tid och bokföra dem hos Skatteverket kommer också drabbas av högre kostnadsränta. Från och med den 1 augusti höjs kostnadsräntan för sådana skulder från 18,75 procent till 20 procent. Det blir alltså än mer kostsamt att inte vara noggrann med sina betalningar och bokföring.

Samtidigt som räntehöjningarna kan ses som ett sätt för staten att öka sina intäkter och främja tidiga betalningar, kan de också få negativa konsekvenser för ekonomin i stort. Det blir viktigare än någonsin för skattebetalare och företag att vara väl medvetna om de nya räntesatserna och agera i tid för att undvika onödiga utgifter.

Det är dags att agera nu för att undvika kostsamma följder senare. Genom att planera och bokföra sina skattebetalningar i tid kan både privatpersoner och företag undvika de högre räntekostnaderna och säkerställa en sund ekonomi. Skatteverket betonar vikten av att vara uppmärksam på dessa förändringar och står till förfogande för att ge vägledning och svara på eventuella frågor som skattebetalarna kan ha.