Över hälften av Sveriges kommuner saknar långsiktig planering av ekonomin

Varannan kommun saknar en långsiktig plan för ekonomin och den främsta anledningen är bristande politisk prioritering. Större kommuner har ofta en längre planeringshorisont än de mindre. Det här visar en ny kartläggning bland ekonomichefer i Sveriges kommuner som har tagits fram av PwC. 

PwC:s undersökning visar att hela 54 procent av Sveriges kommuner saknar en långsiktig plan som sträcker sig längre än de tre år som krävs enligt kommunallagen.
– Sveriges kommuner står inför en rad stora utmaningar, bland annat med koppling till förändringar i befolkningsstruktur och osäker konjunkturutveckling. Vi menar därför att frågan om långsiktig planering behöver uppmärksammas politiskt i större utsträckning, med ökade krav på god kommunal hushållning, mål och riktlinjer för ekonomin, säger Susanna Collijn, ansvarig partner för PwC:s specialistenhet Offentlig sektor.

Enligt resultaten så är just bristande prioritering från politikerna det främsta skälet till att planeringen uteblir. Här är skillnaden stor mot tidigare års undersökningar. I år anger 43 procent avsaknaden av politisk prioritering som orsak. För två år sedan var motsvarande siffra 22 procent.

Undersökningen har även tittat närmare på de kommuner som idag har en långsiktig planering. Här framkommer även en svag politisk koppling, då det inte är fler än 61 procent som uppger att planen har behandlats i kommunstyrelsen.

Rapporten slår också fast att större kommuner ofta har en mer långsiktig planeringshorisont för investeringar i förhållande till mindre kommuner.
– Det är viktigt att även de mindre kommunerna har en framtidsplanering kopplad till bland annat investeringar. Inte minst då de här kommunerna ofta har stora behov av investeringar till följd av eftersatt underhåll, avslutar Susanna Collijn.

Om rapporten
PwC Sverige har sedan 2015 tagit fram en undersökning riktad till ekonomichefer i samtliga Sveriges kommuner. Syftet är att undersöka förekomsten av långsiktiga beräkningar och analyser i kommunerna  och hur de är utformade. Årets rapport samlar svaren från 70 respondenter och där intervjuerna genomfördes under våren 2022. Här kan du ladda ner rapporten: Planera framtiden idag! – En enkätstudie om svenska kommuners arbete med långsiktig planering och investeringsplanering