Oscar Properties rear ut fastighetsbestånd – Erik Selin köper

Oscar Properties har nyligen tillkännagivit ett avtal om att avyttra sin underliggande fastighetsportfölj i ett antal helägda dotterbolag för en köpesumma om cirka 2,2 miljarder kronor, köparen är Erik Selin. Denna överlåtelse, som beräknas ske snarast möjligt, är villkorad av att köparen erhåller finansiering senast den 18 januari 2024. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund till försäljningen

I en serie pressmeddelanden från Bolaget, daterade 23 oktober 2023, 8 november 2023, och 27 november 2023, framkom det att Bolaget mottagit uppsägningsbesked från DNB Bank ASA, Sweden Branch och DNB Sweden AB, samt juniora långivare. Dessa långivare krävde omedelbar betalning av säkerställda lån, uppgående till cirka 2,2 miljarder kronor, som Dotterbolagen tagit och för vilka bolaget står som borgensman. Anledningen till uppsägningen var uteblivna ränte- och avgiftsbetalningar, vilket även lett till en pågående pantrealisation.

Lösningen genom försäljning

Efter förhandlingar har Bolaget nu enats med DNB och de juniora långivarna om att lånens återbetalning ska ske genom försäljningen av de berörda fastigheterna till Erik Selin Fastigheter genom dotterbolag. Köpeskillingen på cirka 2,2 miljarder kronor möjliggör för Oscar Properties att återbetala de utestående lånen. De aktuella fastigheternas marknadsvärde uppgår enligt Bolagets senaste värdering till cirka 3 miljarder kronor. I de fall där försäljning sker under bokfört värde, och eget kapital är förbrukat, kommer en kontrollbalansräkning att upprättas. Genomförandet av denna försäljning kommer att avbryta den pågående pantrealisationen, förutsatt att Köparen får finansieringen och överlåtelsen går igenom.

VD:s kommentar

“Vi är naturligtvis glada att vi kunnat lösa våra lån om totalt cirka 2,2 miljarder kronor till både vår seniora och juniora långivare kopplade till denna portfölj. Att priset hamnat väsentligt under det bokförda värdet är tyvärr inte ovanligt i en forcerad pantrealisation. Vi hade gärna fortsatt äga dessa fastigheter, men vår bank DNB ville få sina lån återbetalda”, säger Bolagets VD Carl Janglin.

Framtiden för Oscar Properties

Bolaget planerar nu att snabbt fortsätta diskussioner med ägare och kvarvarande långivare om hur man ska återställa det egna kapitalet och tillföra nytt kapital för att säkra fortsatt verksamhet. Detta kan även innebära ytterligare nedskärningar i organisationen och centrala kostnader. En företagsrekonstruktion kan också bli aktuell.