Öppen utfrågning av Riksbanken. Den svenska Riksbanken, som är landets centralbank och ansvarig för penningpolitiken, står i centrum för den ekonomiska stabiliteten i Sverige. För att säkerställa att Riksbankens verksamhet är effektiv och överensstämmer med sina lagstadgade mål, genomför Finansutskottet regelbundet öppna utfrågningar av Riksbankens direktion. Den senaste utfrågningen äger rum idag, och det kommer att vara en viktig händelse för att förstå den aktuella penningpolitiken i Sverige. Utfrågningen kan följas live här.

Finansutskottets roll i granskningen av Riksbanken

Finansutskottets huvudsakliga uppdrag är att följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet. Riksbankens oberoende har stärkts genom grundlagsfäst lagstiftning som trädde i kraft i januari 2023. Det innebär att det är avgörande att säkerställa att Riksbanken agerar i enlighet med sitt mandat och att den demokratiska granskningen fungerar effektivt. Finansutskottet spelar en central roll i att upprätthålla denna demokratiska granskning.

Fokus i granskningen ligger på att bedöma Riksbankens effektivitet och hur väl banken uppfyller sina lagstadgade mål. Ett av de mest kritiska områdena som utvärderas är penningpolitiken, med särskilt fokus på Riksbankens huvudsakliga mål – att upprätthålla prisstabilitet. Detta innebär att Riksbanken strävar efter att hålla inflationen på en låg och stabil nivå.

Dagens möte och program

Utfrågningen den 17 oktober är öppen för allmänheten och media och kommer att sändas direkt via riksdagens webb-tv, vilket ger alla intresserade möjlighet att följa händelsen. Programmet för dagen ser ut enligt följande:

Kl. 9.00: Finansutskottets ordförande, Edward Riedl (M), öppnar sammanträdet.
Kl. 9.05–9.20: Riksbankschef Erik Thedéen och förste vice riksbankschef Anna Breman håller inledande presentationer.
Kl. 9.20–11.00: Finansutskottets ledamöter ställer frågor till och diskuterar med Riksbankens direktion.
Kl. 11.00: Finansutskottets vice ordförande, Mikael Damberg (S), avslutar sammanträdet.

Under utfrågningen kommer direktionen att få möjlighet att presentera och förklara sin syn på den aktuella penningpolitiken, och utskottets ledamöter kommer att ha möjlighet att ställa frågor och föra en öppen dialog om dessa frågor.

En viktig händelse för svensk ekonomi

Finansutskottets öppna utfrågning av Riksbankens direktion är en viktig händelse för den svenska ekonomin och för att säkerställa att Riksbankens verksamhet är i linje med sina mål och uppgifter. Den ger möjlighet till öppenhet, transparens och demokratisk granskning av penningpolitiken, vilket är av grundläggande betydelse för landets ekonomiska stabilitet och välmående. Utfrågningen kan också ge allmänheten och analytiker en hint om exempelvis kommande ränteförändringar.

Genom att följa utfrågningen via riksdagens webb-tv eller genom att följa rapporteringen i efterhand får medborgarna insyn i hur Riksbanken arbetar för att upprätthålla prisstabilitet och hantera de ekonomiska utmaningar som Sverige står inför. Det är en möjlighet att delta i den demokratiska processen och att förstå de beslut som påverkar Sveriges ekonomi och välfärd.