I en marknad som karaktäriseras av minskad inflationstakt och fokus på prisvärde levererade Axfood under andra kvartalet en mycket hög tillväxt med en stabil lönsamhet, och fortsatte stärka positionen inom samtliga marknadssegment. Tillväxten drevs främst av Willys men även Hemköp presterade bättre än marknaden. Dessutom tog Axfood under kvartalet flera stora och viktiga steg inom hållbarhetsområdet och bibehöll en hög utvecklingstakt i att lägga grunden för framtidens logistikplattform.

Vd och koncernchef Klas Balkow kommenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2023:

”Kvartalet har präglats av ett stort fokus på prisvärde och en ökad aktivitetsnivå på marknaden. I detta marknadsklimat bibehåller Axfood momentum med en detaljhandelstillväxt som var hela 17 procent under andra kvartalet, att jämföra med marknadens 9 procent. Genom ökad kundtillströmning och högre volymer upprätthöll vi en mycket hög tillväxt trots att inflationstakten minskat väsentligt. Det är tydligt att vi med våra olika koncept står starka i en marknad där prisvärde blivit allt viktigare.

Willys fortsatte sin exceptionella framfart och växte, trots höga jämförelsetal, med hela 20 procent. Willys är Sveriges mest rekommenderade dagligvarukedja, med en hög kundlojalitet och har en utmärkt plattform att bygga vidare från för att ytterligare stärka sin position också på längre sikt. Även Hemköp uppvisade en bra tillväxt under kvartalet, som inte bara var högre än tillväxttakten för aktörerna inom segmentet traditionell livs, utan också högre än marknadens tillväxt totalt sett. Snabbgross gjorde också ett starkt kvartal och tog andelar i en något mer avvaktande marknad.

Den betydande kundtillströmningen och höga tillväxttakten stärkte Axfoods rörelseresultat, trots ett högt kampanjtryck på marknaden och att vi inte fullt ut fört vidare leverantörernas prishöjningar till konsument. Dessutom har kvartalets resultat påverkats av operativa kostnadsökningar såsom ökade hyres- och lönekostnader. Sammantaget redovisar vi en rörelsemarginal i linje med föregående år.

Vi fortsätter hålla en hög utvecklingstakt inom alla delar av Axfood och det pågår just nu ett flertal stora och koncerngemensamma projekt för att ytterligare stärka konkurrenskraften på sikt. Vi har siktet inställt på att fortsätta utmana och vidareutveckla vår koncern för att skapa ett ännu starkare erbjudande av prisvärd, bra och hållbar mat till alla våra kunder.”

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 797 Mkr (18 468), en ökning med 12,6 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 098 Mkr (13 803), en ökning med 16,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 878 Mkr (789) inklusive jämförelsestörande poster om totalt -64 Mkr (-39). Rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,3).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 942 Mkr (828), en ökning med 13,8 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent (4,5).
 • Periodens resultat uppgick till 631 Mkr (590) och resultatet per aktie före utspädning till 2,93 kr (2,75).

Sammanfattning av första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 40 049 Mkr (35 061), en ökning med 14,2 procent.
 • Detaljhandelsomsättningen uppgick till 31 323 Mkr (26 514), en ökning med 18,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 573 Mkr (1 623) inklusive jämförelsestörande poster om totalt -119 Mkr (143). Rörelsemarginalen uppgick till 3,9 procent (4,6).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 1 692 Mkr (1 480), en ökning med 14,3 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,2 procent (4,2).
 • Periodens resultat uppgick till 1 103 Mkr (1 272) och resultatet per aktie före utspädning till 5,13 kr (6,02).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Dagabs nuvarande vd Nicholas Pettersson har rekryterats till ny vd för Willys och kommer den 1 februari 2024 att efterträda Thomas Evertsson, som valt att avsluta sin operativa karriär. Rekryteringen av ny vd för Dagab har inletts.